پسماندهاي آلوده آزمايشگاهي

ايـــن دسـتـه از پسماندها، ظــروف كـشــت و وسـايـلـي را  كه براي تهيه محيط كشت و انتقال آن‌ها به كار مي­رود شامل مي­شوند. بديهي است پـارچـه­هـايـي كه در تماس با محيط­هاي كشت هستند نيز آلوده هستند. در هر صورت مواد زايد  آزمايشگاهي شامل تمام مواد زايدي هستند كه در تماس با عوامل بيماري زا بوده و ممكن است حاوي كشت‌ها و نمونه‌هاي آزمايشگاهي آلوده باشند.

6)  وسايل آلوده نوك تيز و برنده

مثل سوزن ها و سرنگ ها، شيشه هاي شكسته، چاقو­هاي جراحي و نظاير آن­ها .

7) پسماند بخش دياليز

اين مواد زايداتي هستند كه در اثر تماس با خون بيماران همو­­دياليز به وجود آمده و شامل وسايل، و ابزار و موادي هستند كه به علت مصرف در اين بخش ايجاد مي شوند.

8) پسماند­­هاي آلوده بخش نگهداري حيوانات

ايـن مواد شامل لاشه و قسمت هاي مختلف آلوده حيواناتي است كه جهت انجام آزمايش­هاي مختلف تحقيقاتي در معرض عوامل بيماري زا قرارمي گيرند.

9) پسماندهاي بيولوژيك و دارويي

ايــن پسماندها شـامل واكسن­هـا و ساير مـواد زايـدي هستند كه در جريان تـولـيـد فـرآورده‌هـاي بـيولوژيك شركت­هاي دارويي توليد مي­شوند. اين مواد به علت عدم استاندارد بودن يا گذشت تاريخ مصرف و خروج از رده به بازار، دور ريخته مي­شوند. بيمارستان­ها و مراكز تحقيقاتي، بيولوژيك، كلينيك­ها، داروخانه­ها و غیره منبع اصلي مـواد زايـد بـيـولـوژيـك مـخـاطـره آمـيـز هـسـتـنـد. از جـمـلـه خـصـوصـيـات مـهـم مواد زايد بيولوژيك، قدرت آلوده سازي، عفونت زايي و ايجاد مسموميت براي موجودات زنده است. مواد زايدي كه در اين گروه قرار مي گيرند عبارتند از : بافت­هاي بدخيم حاصل از جراحي، مواد آلوده مثل سوزن­ها، باند­­ها و… مواد زايد بـيولوژيك به عنوان محصول فرعي حاصل از فرآيند­هاي بيولوژيك يك كارخانه نيز مي‌تواند باشد.

10) پسماند غذايي وساير فرآورده هاي آلوده

اين مواد زايد شامل مواد غذايي آلوده(پس مانده غذايي بيماران عفوني)، داروها و مواد بهداشتي كه آلوده و غير قابل مصرف تشخيص داده شده اند، هستند .

11) لوازم و ابزار آلوده

وسـايـلـي كه در آزمايشگاه هاي پزشكي و ميكروبيولوژي و تحقيقاتي كه با عوامل عفوني در تماس بوده و در توليد وآزمايش فرآورده­هاي دارويي، آلوده  مي­شوند در اين گروه قرار مي­گيرند. اگر قرار است اين وسايل ضد عفوني شده و مجدداً مورد استفاده قرار گيرند، دقت لازم در خصوص رفع آلودگي از آن­ها ضروري است .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)