مهارت بازخورد

دومين مرحله در فرايند ارتباطات، مرحله بازخورد مي باشد. بازخورد فرايندي است كه از طريق آن دريافت كننده، برقراري ارتباط را اعلام مي كند و در پاسخ مي گويد پيام اصلي را چگونه احساس مي كند. به عبارت ديگر بازخورد، فرايندي است كه به وسيله آن به شخص ديگر بگوييد كه شما درباره ي چيزي كه آن شخص انجام داده، يا گفته است يا به طور كلي درباره وضعيت، چه احساسي داريد (شرمرهورن 3، 1993).

ويسنت و والدرون 1 (1991) مي گويند: «پيام هايي كه از گيرنده به فرستنده پس داده مي شوند، به عنوان بازخورد اطلاق مي شوند، بدون بازخورد، مشكل است بدانيم كه آيا يك پيام دريافت شده و فهميده شده است».

اهميت مهارت بازخورد

يكي از عواملي كه موجب مي شود ارتباطات مؤثر به خوبي برقرار نشود، عدم آگاهي منبع يا فرستنده از تأثير پيام هاي مبادله شده ميان خود و گيرنده در فرايند ارتباطات است. بازخورد، اطلاعاتي را در رابطه با موفقيت در اجراي اهداف در اختيار منبع قرار مي دهد و با انجام اين كار در واقع بر پيام هاي آينده اي كه فرستنده به رمز در مي آورد اعمال كنترل مي كند (يوسفي، 1374).

شيرازي (1373) دو فايده اصلي براي بازخورد به شرح زير قائل است :

  • راهنما يا معيار تعيين ميزان موفقيت فرايند ارتباطات است.
  • اساس تصحيح يا تعبير پيامها يا ارتباطات در آينده است.

بعلاوه، باز خورد فرايند ارتباطات را دو طرفه كرده و تداوم مي بخشد و اين موجب درك بيشتر بين فرستنده و گيرنده مي شود.

تريسي 2، دوسين 3و رابينسون 4 (1998) در اهميت مهارت بازخورد مي گويند: «مدير در ارائه بازخورد به كاركنان موجب تحكيم و تقويت ارتباطات شده و در بهبود تعاملات، انگيزه و تعهد سازماني مؤثر است.

رابينز (1378)، نيز معتقد است كه ارائه بازخورد مؤثر، موجب اثر بخشي شبكه ارتباطي شده و پديده عدم اطمينان و ابهام، تضعيف شده و در نتيجه عملكرد اعضاي سازمان و رضايت شغلي آنان افزايش مي يابد.

ج) مهارت شنود مؤثر5

خداوند دز قرآن كريم مي فرمايد: «فَبشرْ عِبادي الّذينَ يَستمَعِون القَولَ يَنتبعونَ احسنَه اُولئك الّذينَ هَديُم و اولئِكَ هُمُ الابنااب» «پس بشارت باد بر بندگاني كه سخن ها بشنوند و از نيكوترين آنها پيروي كنند. آنها هستند كه خدا آنـها را به لطف خـاص خود هـدايت فرموده و آنان به حقيقت خردمندان عالمند» (سوره زمر، آيه 18)

خوب گوش دادن، كليد ادراك فهم و تعقل ما بوده و در فرايندهاي ادراكي، آموزش و يادگيري انسان تأثير مستقيم و تعيين كننده دارد. علاوه بر اين تأثيرگذاري يكي از ابزارهاي اساسي براي تكامل انسان و كسب ارزش هاي معنوي است. در اهميت هنر خوب گوش دادن، يعني استفاده درست، مناسب و به جا از اين استعداد خدادادي همين كافي است كه كلام معجزه جاوداني ما (قرآن مـجيد) گوش دادن خـوب را يكي از مهم ترين راه هاي دريافت حق تعقل و رستگاري اعلام كرده و بسته شدن و كور شدن دل ها و توقف شناخت را منوط به گوش ندادن به حرف دانسته و همواره خوب گوش دادن را مقدمه بصيرت و بينايي و باز شدن چشم دل ذكر مي كند (ميرزايي اهرنجاتي، 1373).

مهم ترين مهارت در پرداختن به مسائل رواني تعارض، خوب گوش دادن به حرف هاي ديگران است. گوش فرا دادن يك مهارت حياتي است كه در هنگام بروز تعارض، افراد كمي آن را به كار مي گيرند. در هنگام بروز تعارض افراد كمتر به حرف يكديگر گوش مي دهند. به خاطر بسپاريد كه شما مي توانيد گوش فرا دهيد و افراد را درك كنيد بدون اينكه موافق آنها باشيد، براي فهميدن حتماً بايد در ابتدا گوش كنيد (تقي زاده، 1381).

 

2- Feedback Skill

1– Schermerhorn

2– Vicent and Waldron

3– Teryesi

4– Dousin

5– Robinson

1– Effective Listening Skill

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس