دیدگاه‌های ارزیابی عملکرد مدیریت دانش (Chen et al, 2009)

طبقه زیرطبقات پژوهشگران
تجریه و تحلیل کیفی پرسشنامه (Changchit, Holsapple, & Viator, 2001)
  مصاحبه با خبرگان (Longbottom & Chourides, 2001)
  عوامل موفقیت حیاتی (Chourides, Longbottom, & Murphy, 2003)
تحلیل شاخص مالی بازگشت سرمایه (Laitamaki & Kordupleski, 1997)
  ارزش فعلی خالص (Stein, Manco, & Manco, 2001)
تحلیل شاخص غیرمالی جامعه تمرین (Smits & Moor, 2004)
  ارزیابی دانش افراد، سابقه، محتوا و فرایند (Holt, Bartczak, Clark, & Trent, 2004)
تحلیل عملکرد داخلی کارت امتیازی متوازن (Kaplan & Norton, 1996;

Martinsons, Davison, & Tse, 1999)

  ارزیابی مبتنی بر فعالیت (Hasan & Gould, 2001)
تحلیل عملکرد خارجی محک‌زنی (Marr, 2004; Pemberton, Stonehouse, & Yarrow, 2001)
  بهترین روش‌ها (Asoh, Belardo, & Neilson, 2002)
تحلیل متمایل به پروژه الگوهای اجتماعی (Bresnena, Edelmanb, Newell, Scarbroug, & Swan, 2003)
  مدل مدیریت پروژه مدیریت دانش (Kasvi, Vartiainen, & Hailikari, 2003)
تحلیل متمایل به سازمان سرمایه فکری (Edvinsson, 1997; Sveiby, 1998)

 

به منظور شناسايي ابزارها، معیارها و شاخص­های مناسب برای سنجش مديريت دانش، مروري گسترده بر نوشته‌هاي پيشين صورت گرفت، که نتایج در ادامه تشریح می­گردد.

2-5- مفهوم سازي پياده سازي مديريت دانش

 

تا کنون در خصوص پیشینه مدیریت دانش، کاربردهای آن، قابلیت‌های ارزیابی و نتایج پیاده‌سازی آن از سوی پژوهشگران مطالبی مشروح بیان گردید، حال در اینجا می‌خواهیم با یک رویکرد جامع و بر اساس مطالب پیشین، به شناسایی و استخراج مهمترین شاخص‌ها و عوامل به‌کاررفته از سوی پژوهشگران و نظریه‌پردازان جهت ارزیابی، سنجش، اولویت‌گذاری و شناسایی وضعیت مدیریت دانش بپردازیم.

برای این منظور مروری گسترده بر  پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور طی 50 سال اخیر انجام گرفت. نتایج این بررسی به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

دیدگاه­هایی متمایز در خصوص نقش دانش در عملکرد سازمان‌ها وجود دارد. دراکر (1992) به طور گسترده نتایج مطالعات خود را چنین بیان کرده است: “دانش، تنها منبع معنی­دار امروزی است” (Drucker, 1992). والش (2001) ادعا می­کند که مزیت رقابتی نهایی در توانایی یادگیری برای انتقال آن یادگیری در تمامي مؤلفه­ها و به سرعت عمل کردن به آن، نهفته است (Walsh & Ungson, 1991). اکثر مباحثات و مذاکرات در ادبیات حول ماهیت دانش و چگونگی نگهداری آن در سازمان‌ها در گردش است (Ehin, 2008). پژوهشگران، همچنین درباره اهمیت اینکه دانش در شبکه­های مختلف سازمانی تعبیه شده است، بحث کرده­اند (Argote, 1993) و نهایتاً تأکید شده است که، در این زمینه، اهمیت مفهوم “مخازن (انبارهای) دانش” بینشی را درباره “چرایی دشواری انتقال انواع مختلف دانش در سازمان” فراهم می­کند (یکی از معماها و مسائل اساسی در  پژوهش مدیریت دانش).

در مطالعه 563 هتل ایالات متحده، انز و همکاران (2006) دریافتند که سرمایه­گذاری در سرمایه فکری اثر قابل توجهی بر قابلیت سوددهی دارد. آنان سه مؤلفه اصلی سرمایه فکری (دانش) شامل: دانش سرمایه انسانی (مهارت­ها و تجربیات)، سرمایه فرایند (دانش عملیاتی شرکت شامل فرایندها، سیاست­ها و روندها)، و سرمایه مشتری (ارزش یک نام تجاری[1] و توانایی آن در جذب و نگهداری مشتری) را شناسایی نمودند. توجه ویژه در این مقاله سطح دانشی است که در تمامی سطوح کاری، نگهداری می­شود (Fan et al, 2006).

[1]. Brand.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL (مطالعه موردی: شهرداری تهران)