استراتژي‌هاي دانش

استراتژي‌هاي دانش، استراتژي هايي است كه مسير اهداف دانشي را در سازمان مشخص مي كند. سازمان هايي كه مي خواهند مديريت دانش را اجرا نمايند، علاوه بر اهداف معمولي سازماني، بايد اهداف دانشي خود را نيز معين نمايند و پس از آن با تعريف راهبردهاي دانشي، دستيابي به آن اهداف را مشخص كنند. با توجه به اينكه اهداف دانشي و به تبع آن راهبردهاي دانشي با ساختارهاي سلسله مراتبي و سنتي سازگار نمي باشد لذا توجه به فرآيندها در سازمان هاي دانش محور بسيار حائز اهميت است. ساختارهاي سلسله مراتبي بااين نگرش كمتر همخواني دارند و بيشتر وظيفه ها را پوشش مي دهند تااینکه فرآيندها را پوشش دهند (اخوان، 1389 :116).

برخي صاحبنظران ميان استراتژي دانش و استراتژي مديريت دانش تفاوت قائل شده‌اند. از دیدگاه زک[1] استراتژی دانش به شکل خاص به استراتژی کسب و کار یک سازمان اشاره داردکه منابع و قابلیت‌های دانشی سازمان را نیز مورد نظر قرار داده است. این استراتژی شامل شناسایی کمبود‌ها و مازادهای دانش می شود و سپس از طریق پیاده سازی استراتژی مدیریت دانش آن را مدیریت می‌کند تا عملکرد سازمان را ارتقا دهد

( همان :166).

2-9-دیدگاه صاحبنظران در خصوص مدیریت دانش

دیدگاه سوگوماران و بوس: چهارچوب مدیریت دانش از دیدگاه سوگوماران و بوس شامل چهار فرآیند اساسی شامل شناسایی و تولید دانش، ذخیره‌سازی و کدگذاری دانش، توزیع و انتشار دانش و بهره‌برداری و بازخورد گرفتن از دانش می باشد(Sugumaran & Bose,2010) .

دیدگاه گیلبرت و همکاران: در این دیدگاه، سنگ بنای اصلی مدیریت دانش را به شش دسته شناسایی دانش، کسب دانش، توسعه دانش، اشتراک گذاری و توزیع دانش، بهره‌برداری از دانش و نگه داشت دانش تقسیم کرده‌اند(Gilbert & et al 2004) .

 

 

براي درك مفهوم مدیریت دانش، اشاره به بعضی ازمفاهیم اجتناب ناپذیر است. که می توان به مفاهیم داده، اطلاعات، دانش اشاره نمود. تعریف داده، اطلاعات، ودانش دشوار است. تنها از طریق ابزارهاي بیرونی یا از دید یک کاربر می توان بین داده، اطلاعات، و دانش تمایز قائل شد. به طور کلی، داده به عنوان واقعیات خام مورد بررسی قرار گرفته، اطلاعات به مثابه مجموعه اي سازمان یافته ازداده مورد توجه است و دانش به عنوان اطلاعاتی معنادار مورد ملاحظه قرار می گیرد. رابطه بین داده و اطلاعات ودانش بازگشتی  بوده، و به درجه سازمان یافتگی و تفسیرپذیري آنها بستگی دارد. داده و اطلاعات بر حسب میزان سازمان یافتگی از هم متمایز می شوند و اطلاعات ودانش بر اساس تفسیرپذیري از یکدیگر متمایز می گردند. در واقع، دانش ترکیبی سازمان یافته از داده می‌باشد که با مجموعه اي از قوانین، رویه ها و عملیات آموخته شده به واسطه تجربه و عمل تلفیق شده است. به یک معنا دانش مفهومی است ساخته و پرداخته ذهن. بر این قرار، دانش همان اطلاعات یا داده است. تنها به واسطه معناست که اطلاعات حیات یافته و تبدیل به دانش می‌گردد (بهات، 2001).

بنابراین ویژگی‌های زیر را می‌توان به دانش نسبت داد):

دانش به صورت پویا تولید می‌شود (از طریق تغییرات در سازه‌های شناختی)؛

دانش ذاتا به افراد مرتبط می‌شود؛

دانش پیش زمینه‌ای برای عمل انسانی می‌باشد (بورنمان[2]، 2003).

[1] -Zack

[2]-Bornemann

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان گیلان)