شیوه ها و اهداف

بیشتر فعالیت¬ها و یا شیوه¬های مورد استفاده تروریست¬ها یکسان است، هر چند آنها در برخی موارد با محدودیت¬هایی نیز مواجه هستند. بمب¬گذاری، آدم¬ربایی، ترور، تصرف ساختمان، هواپیما یا کشتی¬ربایی همواره با گروگان¬گیری نیز همراه بوده است. بمب¬گذاری¬ها معمولا با هدف ایجاد تلفات جانی و یا خسارت به اموال انجام می¬شود. بمب¬گذاری در خودروها به دلیل ایجاد خسارات فراوان، شیوه¬ای پرطرفدار و محبوب در میان تروریست¬ها است. آدم¬ربایی نیز به شیوه¬ای جذاب برای تبلیغ و یا کسب ثروت بادآورده در نزد تروریست¬ها تبدیل شده است. کسب درآمد از طریق آدم¬ربایی یکی از راه¬های تامین منابع مالی تروریست¬ها محسوب می¬شود. در برخی مواقع، گروه¬های تروریستی با آدم-ربایی امتیازات خاصی را از حکومت¬ها مطالبه می¬کنند. حمله و یا آسیب بیشتر متوجه اشخاصی می¬شود که نماینده یک گروه خاص (سیاست¬مداران، پلیس، افراد نظامی، روزنامه¬نگاران) هستند. گاهی هدف، ترور شخص یا اشخاص است. بدون شک، ترور هیچ فردی نمی¬تواند تغییراتی که تروریست¬ها به دنبال آن هستند به وجود آورد اما این گونه اعمال به ترس و وحشت بیشتر منجر می شود. هواپیما¬ربایی و یا گروگان¬گیری در ساختمان (همانند تصرف سفارت ژاپن در پرو در سال 1996) به نوعی بیانگر آسیب-پذیر بودن جامعه بوده و موجب ایجاد شهرت برای تروریست¬ها می شود. حتی در مواقعی که دولت¬ها از دادن امتیاز به تروریست¬ها امتناع می¬ورزند، طرح خواسته¬های تروریست¬ها به طور علنی موجب می-شود نام آنها بیشتر بر سر زبان¬ها بیفتند.

در سناریوی کلاسیک تروریسم، تروریست¬ها به یک قربانی خاص حمله می¬کنند تا پیامی را به گروه هدف انتقال دهند. از این منظر، تروریسم همان گونه که یوجین والتر  ادعا می¬کند فرایندی است دارای سه جزء: عملکرد خشونت یا تهدید آن، واکنش احساس به ترس بیش از حد از سوی قربانیانی و وحشتی که به دنبال خشونت و ترس متعاقب آن می¬آید. پس محصول درست فرایند تروریستی حمله فیزیکی به قربانی نیست، بلکه تاثیر روانی بر هدف است. در نتیجه قربانیان باید به دقت انتخاب شوند تا حداکثر تاثیر روانی ممکن بر هدف تضمین شود. این امر، با اتخاذ قربانیانی که دارای نوعی اهمیت نمادین برای موجودیت هدف هستند به دست می¬آید. (صفری، فرشچی، 83:1390)

تروریست¬ها در انتخاب اهداف خود بسیار منعطف بوده و اگر چنانچه از هدفی به شدت محافظت شود به سادگی به سراغ اهداف دیگر می¬روند. اشخاص، ساختمان¬ها و اجتماعات بزرگ صرفا وسیله¬ای برای انتقال پیام تهدید آمیز تروریست¬ها هستند. یافتن اهداف آسیب¬پذیر در جوامع دمکراتیک بسیار ساده¬تر است، زیرا امنیت دولتی در این جوامع در مقایسه با جوامع استبدادی پایین¬تر است. در جوامع دمکراتیک، محدودیت¬هایی برای کنترل و نظارت بر اعمال شهروندان وجود دارد. انجام عملیات تروریستی در این جوامع شهرت بیشتری برای تروریست¬ها به همراه می¬آورد زیرا رسانه¬ها از آزادی عمل بیشتری در انعکاس رویدادها برخوردار هستند. علاوه بر این، تروریست¬های دستگیر شده در دادگاه¬های بی¬طرف مورد محاکمه قرار می¬گیرند. البته این فقط جوامع دمکراتیک نیستند که در معرض حملات تروریستی قرار دارند، بلکه نظام¬های غیر دمکراتیک نیز به¬دلیل وجود فضای مناسب برای رشد گروه¬های تروریستی در برابر حملات تروریستی آسیب¬پذیر هستند.غایت اصلی تروریسم ایجاد جنگ روانی در میان گروه¬های هدف است. تروریست¬ها با هدف قرار دادن افرادی که نماینده گروه بزرگ¬تر محسوب می¬شوند، درگروه هدف ایجاد ترس می¬کنند.(Chalk, 1996:13)  این گروه هدف می¬تواند شامل نخبگان، حامیان دولت، اعضای جامعه مذهبی، قومی و یا حتی افراد عادی جامعه باشد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

علل شکل گیری داعش در عراق در سال های 2010 تا 2014