اثرات مثبت و منفی اقتصادی گردشگری روستایی

گردشگری روستايی منبع مهم و جديد ايجاد درآمد برای نواحی روستايی است، بنابراين :

 • در کارهايی که با گردشگری مرتبط هستند مثل آماده کردن اتاق برای گردشگران، تهيه غذا، خرده فروشی، حمل و نقل و ايجاد سرگرمی، مشاغل جديدی به وجود می آيند ؛
 • از فعاليت‌های خدماتی موجود مثل سيستم حمل و نقل، مراقبت‌های دارويی، صنايع و حرفه ای سنتی
 • روستايی حمايت می شود؛
 • تنوع اقتصاد محلی بيشتر و اقتصاد جوامع محلی گسترده و استوار می شود؛
 • از حرفه‌ها و خدمات موجود حمايت می شود؛
 • فرصت‌هايی را برای فعاليت‌های چندگانه به وجود می آورد و بدين وسيله از رکود اقتصادی موقتی جلوگيری کرده و از درآمدها حمايت می شود؛
 • مشاغل جديد و متنوع در مناطق مختلف ايجاد می شوند و به وسيله ی کم کردن هزينه‌های کشاورزی، اقتصاد محلی را تقويت می کند.
 • هچنان که گردشگری درآمدزاست و در ايجاد فرصت‌های شغلی نقش دارد، اين کارکردها بايد زيان‌های اقتصادی را به حالت تعادل درآورند، زيرا گردشگری روستايی :
 • هزينه ی خدمات عمومی مثل جمع آوری زباله، خدمات داروئی و تأمين مخارج پليس را افزايش می دهد ؛
 • در هزينه‌های توسعه ای مانند ايجاد جاذبه توريستی، امکانات و به طور کلی اصلاحات زيربنايی دخالت دارد؛

غالباً منجر به افزايش قيمت زمين، کالا و خدمات می شود، به ويژه حضور مالکين خانه‌های ويلايی در مناطق روستايی بدين معناست که مردم محلی بيش از حد به اين صنعت وابسته اند و در نتيجه نظارت جوامع محلی بر مناطق توريستی کم می شود.

2-2-3-6 اثرات مثبت و منفی اجتماعی گردشگری روستایی

 1. توسعه ی گردشگری روستايی، سبب افزايش فوايد اجتماعی مختلفی در نواحی روستايی می شود. از قبيل :
 2. تقويت و حمايت از خدمات محلی مانند حمل و نقل عمومی و مراقبت‌های بهداشتی؛
 3. ايجاد امکانات و جاذبه‌های جديد مثل امکانات فرهنگی، مراکز تفريحی يا ورزشی؛
 4. افزايش روابط اجتماعی در جوامع دورافتاده روستايی و ايجاد فرصت‌هايی برای مبادله؛
 5. ايجاد آگاهی بيشتر در زمينه ی اصطلاح فرهنگ‌های محلی، حرفه‌ها و هويت فرهنگی؛
 6. افزايش نقش زنان در جوامعی که سنتی تر و دورافتاده تر هستند (باغيانی،1388:23).

هجوم تعداد زياد گردشگران می تواند تأثيراتی بر استحکام اجتماعی و فرهنگی جوامع روستايی داشته باشد. مدت زمان طولانی گمان می شد که گردشگری در روند آشنايی با فرهنگ‌های جديد و گوناگون محلی، تحول ايجاد می کند و اين بيشتر در مورد جوامع دورافتاده سنتی و کوچک روستايی که برای تأثيرپذيری از محيط خارج آماده بودند صادق است، ولی بايد در نظر داشت که توسعه گردشگری موجب تأثيرات منفی بر جوامع محلی و فرهنگ آن‌ها می شود، مانند :

١. جرم و جنايت و ساير رفتارهای ضد اجتماعی؛

 1. تجاوز به حريم ساکنان روستا و تراکم و افزايش جمعيت؛
 2. کاهش خدمات محلی؛
 3. آشناسازی روستائيان با عقايد جديد، مد لباس و شيوه‌های نادرست رفتاری؛

:لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه

بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری