بررسی تاثیر مولیبدن بر روی دمای آنیل کامل فولاد TWIP
عیذ غلاهزضب رضَي*1، هحغي عجکتکیي1، حغیي هٌٌبخبتی سادسادُ2 ٍ هحوذرضب طزقی ًضاد3

چکیده
ف لادّّبي TWIP، فٍ لادّّبيی ثب درصذ هٌ گٌٌش ثبلا )35-17 درصذ( غتٌٌذ ک در ثذًثذًِي خ درٍ ثکبر هیرٍٍدٍ در دهبي اتبق ًیش آعتٌیتیِ ث دُ ٍ عبسٍکبر غبلت تغییز ؽکل در آىّّب ثثِ دلیلِ کِوجَد اًًزصي دِر چیذُ ؽذى پبيیي، ايدبد د قٍلَيی در داخل داً ّبعت ک عجت اعتحکبم ثیؼتز در فَلاد هی ؽَد. ثب ت خ ث ًقؼ ػولیبت حزارتی در ٍيضگیّّبي هکبًًیکی ف لادّبي TWIP، در ايي پضٍ ّؼ ثثِ ثزرعی ػولیبت حزارتی آًیل کبهل ٍ تبثیز هَلیجذى ثز دهبي آًًیل کبهل ايي ف لادّب پزداختپزداختِ ؽذُ اعت. ثذيي ه ظَر، فَلاد پظ اس ريختِِ گزي َرد گزم، در دهبّّبي گ بگَى آًًیلِ ؽذ عپظ ث کوک هیکزٍٍعک ح َري الکتزٍ ًی رٍٍثؾی ػجَري هَردٍ هطبلؼ ي عبخٍتًبريِ قزار گزفت. ًتبيح ًؾًَبى داد ک دهبيُ آً یل کبهلِ ايي ف لادّّب، ثذٍٍى هَلیجذىٍ
1100 درخِ ي عبًًتیگزاد ث دُ افشٍٍدى هَلیجذى ث ايي ف لادّّب دهبي آًًیل کبهل را 150 درخ ي عبًًتیگزاد کبّّؼ هیدّّذ.

اصٍُاصُّبي کلیذي : فَلاد TWIP، آًًیل کبهل، د قلَيی آًًیل، هَلیجذى.

کبرؽٌبط ارٍؽذ هْ ٌذعی هََاد، داًؾگبُ آساد اعلاهیٍ ٍاحذ ًدف آثبد.
اعتبديبر گزگزٍُ هْ ٌذعی هَاد، داؾگبداًؾگبُ آساد اعلاهی ٍاحذ ًدف آثبد.
داًًؾیبر گز هْ ٌذعی هََاد، داًؾگبُ صٌؼتی اصفْْبى.
*- يغ ذًَيغٌذُيٍ هُغئََل هقبلِ : Reza.Razavi64@gmail.com
پیشگفتار
ف لادّّبي TWIP، ف لادّّبيی ثب درصِذ ه گٌٌشٍ ثبلا )35-17درصذ( غتٌٌذ ک عبختبر آىّب ث دلیل خَد ه گٌٌش ثبلا در دهبّي اتبق، آعتٌٌِیتی هی ثبؽذ. عبسٍٍکبر غبلت تغییز ؽکل در ايي ف لادّّب ث دلیل اًًزصي ًقص در چیذچیذُ ؽذى پبيیي ککِ لغشػ را هؾکل هیٍکٌٌذ ،د قلدٍقلَيیَيی ؽذى در داخل داً ّبعت. ايدبد دٍ قلَيی هیشاىِ آى ث دهب کزًؼ اػوبلی رٍٍي فَلاد ثغتگی دارد ک زچِّزچِ ثبلاتزٍ ثبؽذ، عجت هی ؽَد عبختبر ريشتز ؽذُ هزسّبي د قلَيی، هؾبث ثب هزس داً ّب فؼبلیت ک ٌذ ک عجت اعتحکبم ثیؼتز در فَلاد هیؽَد [1]. ايي ف لادّّب ثثِ دلیل داؽتي دٍ ٍيضگی هتضبد، يؼٌٌی اعتحکبم داکتیِلیتِ ي ثبلا، هَرد ت خ صٌٌبيغ خ درٍٍعبسي قزاٍر گزٍفت اًًذ [2]. ثزاي ث جَد ٍيضگیّّبي هکبًًیکی ايي ف لادّب د را ػوذُ خَد دارد: 1( اعتفبدُ اس ػٌٌبصز کبرثیذسِا ثو ظَر افشايؼ اعتحکبم ايي ف لادّب: در ايي راثط پض ّؼّّب ًؾبى هی دّذ ک افشٍدى هَلیجذى ث ايي ف لادّب در هقبديز کن ،عجت اِفٍشايؼ 50 درصذي اعِتحکبم ؽذُ اعت [3]. ّنچٌیي، افشٍدى یَثین ًیش تبثیزي ثغشا در هیشاى اعتحکبِم ايي ف لادّب داؽٍت اعت [4].
2( ريشکزدى داً ّب ثزاي ث جَد ٍيضگیّّبي هکبًًیکی در هقذار ريشکزدى داً ّب در ف لادّّبي TWIP، ًقؼ ػولیبت حزارتی اس خوِل : ػولیبت آًًیل کبهل داراي اّّویت اعت.
ػولیبت آًًیل ٍ ّنچٌٌیي، د قلدٍقلَيیَيی ّبي آًیلیٌگ ثَخَدٍ آهذآهذُ در حیي ػولیبت حزارتی تبثیز ػٌٌبصز ثز ؽزٍع پبيبى دهبي آًًیل کبهل ّنچٌٌیي، هِیشاى د قلَيی ّبي ًبؽی اس آًًیل ثز اعتحکبمٍ ف لادّب ت خ پض ّؾگزاى را ثِ خَد خلت کزٍدُ اعت [6 5]. د قِلَيی ب هوکيٍ اعت دِر حیي ثبسيبثی يب در سهبى رؽذ دا ّبي تجلَر دٍ ثبرُ يبفت ، تؾکیل ؽ ًذ [8 7]. ػبهلّّبيی هْْن هیشاى د قلَيی ّبي آًًیل حیي رؽذ را تحت تبثیز قزار هی د ٌذ ککِ ػجبرتٌٌذ اس: هیشاى تغییزِ ؽکل ا لی پیؼِ اس آًًیل، دهب سهبى آًًیلِ ،اًذاسُ ي داً، اًًزصي هِزسداً، عٍزػت هْْبخٍزت هزسداً ،اًًزصي ًقص در چیذُ ؽذى، ثبفت ًبخبلصیّ ّب [9]. درٍ ايي پضٍ ّؼ تبثیز هَلیجذى ثز هیشاى د قلَيیّبي آًًیل ّنچٌٌیي، تبثیز آى ثز دهبي آًًیِل کبهل اس ًَعَع ف لادّّبي TWIP هَرد ثزرعی قزار گزفت اعت.

مواد و روش پژوِهش
فَلاد ثکبر رفت در ايي پضپضٍّؼّؼ ثب تزکیت ؽیویبيی ًؾبى دادُ ؽذُ در خذٍٍلٍ 1، در ک رُ ي القبيی در اتوغفز خٌثی ريختِ گزي ؽذ عٍپظ ثو ظَر حذف خذايؼِ ػٌٌبصز آلیبصي) ث يضُ هُ گٌٌش هَلیجذى در هزسداً ّب( ث هذت يک عبػت در دهبي 1200 درخِ ي عبًًتیگزاد تحت ػولیبت ّوگيعبسي قزار گزفت. عپظ ثو ظَر اػوبل کزًؼ حقیقی 70 درصذ ػولیبت َرد گزم در دهبي 1100 دٍرخِ ي عبًًتیگزاد در پٌح پبلظً پؾت عز ّن اًًدبم گزفت در ْبيت، و ّب در َا عزد ؽذًذ )دهبي اًتْْبيی َرد 900 درخً يًَ عبًًتیگِزاّد ثَد( .
ثزايً هحبعجهحبعجِي دهبي ثْ یٌ ي آًًیل، وًوًَِ ّبيی اس عطح فَلاد ت ی ثثِ هِذت 10دقیق در ثبس ي دهبيی550 تب c˚1200 در ک رُِ گ داري عپظِ در َا عزد ؽذًًذ.
عپظِ عختی و ّب ثز اعبط هقیبط راکَل C در پٌح قطًقطِ، اًذاسُ گیزًيًَ ًتبيح هیبًًگیي گشارِػ ؽذ.
ثو ظَر ثزرعی ريشعبختبري، وًوًَِ ّب ثب ع جبدُ سًًی ،پٍَلیؼِ حکبکٍی ثب ًبيتبل 5 درصذ آهبدُ عبسي ؽذًًذ ٍ ثِ عیل يٍ هیکزٍعک ح ًَريَرٍي) Olympus CK40M( ٍ هیکزهیکزٍعکٍعکَح الکتزَ ًی رٍثؾی )VEGA//Tescan( ٍ ػجَري )Philips CM200 200 kV( هَرٍد ثزرعی قزار گزفتٌٌذ. اًذاساًذاسُي داًداًِ ّب اس ررٍيٍي تصبتصبٍيزٍيز هیکزٍعکَح َري ثز اعبط رٍٍػ خطیِ هحبعجٍهحبعجِ گزديذ. ثذيي ه ظَر، اس ّز و 10 ػکظ ت ی ؽِذ در ّز ػکظ پٌحٍ خط ثب طَلً ّبي هتفبٍٍت ث گ اُي تصبدفی اًًتخبة اًذاس ي داً ّب ثب اعتفبدُ اس رَاثطً ي Jefree، ثز اعبِط هؼُیبر )ASTM-E112( هحبعج گزديذ. ثزاي هحبعج ي درصذ دٍ قلَيی ّبي آًًیل در عبختبر ًیش اس رٍٍػ ؽوبرػ دٍ قلَيی ّب هحبعج ي هغبحت د قلَيی ّبي آًًیل اعتفبد ؽذ. در رٍٍٍػ ؽوِبرػِ دٍ قلَيی ّب ثب قزار دادى صفحِ ايُ ؽطزًدی ثب اثؼبد خبً ّبي mm10×10 رٍٍي ػکظِّبي هتبلَگزافی ثب ثشرگًًوبيی 150 ثزاثز، ًغجت خبً ّبي داراي دٍ قلَيی ثثِ تؼذاد کل خبً ّب ثثِػٌ َاى درصذ د قلَيی در عبختبر گشارػ ؽذ. ثذِيي ه ظَر اس ّز وًوًَِ ٍ در ّز دهب 10 ػکظ هتبلَگزافی ث تصبدف اًًتخبة ؽَذًِ در ْبيت، اس هقبديز ثذعت آهذ اس 10 ػکظٍٍُ هیبًًگیي گیزي ؽذ .ّنچٌٌیي، ثزاي هحبُعجِ ي هغبحت د قلَيی ّبي آًًیل ًیش ث کوِک ًزم افشار Image Tools هغبحت د قلَيی ّب هِحبعج گزديذ. اس آىخبيی ککِ ًتبيح ّز دٍ رٍٍػ تقزيجب ثب ّوذيگز ّنخ اًًی داؽِت، در ايي پض ّؼ، ًتبيح ثذعت آهذ اس هحبعج ي درصذ د قلَيی ّبِي آًًِیل گشارػ ؽذُُ اعت .ّنچٌٌیي، آًبلیش فبسي وًوًَِّب ث رٍٍػ پزاػ پزتپزتَ ايکظ ث کوک دعتگبدعتگبُ Bruker عبخت کؾَر آلوبى در هحذ دهحذٍدُي سا يساٍيِ اي 35 تب
100 درخ ثب اعتفبدُ اس اؽؼِ ي KαCu ٍ فیلتز ًیکلی در دهبي هِحیٍط اًدبم ؽذ.

نتایج و بحث
در ؽکل 1، عیکل ػولیبت حزارتی آًًیل ثزاي وًِوًَِ ّبي هَرد آسهبيؼ، ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. اس آىخبيی ک فَلاد هَرد ثزرٍعیِ اس خبً ادُ ي ف لادّبي پزه گٌٌش آعتٌٌیتی هی ثبؽذ ث دلیل داؽتي هٌ گٌٌش ثبلا حتی در دهبي هحیط ًیش آٍعتٌٌیتی اعت [10]، توبهی و ّب در َّاَا عزد ؽذُ اًذ عزد کزدى در ک رُ ، ت ْب عجَتً رؽذ ثیؼ اس حذ داًداًِ ّب هی ؽَد .
در ؽکل 2، تِصبٍيز گزفت ؽذ ث کوک هیکزٍٍعکَح
َري اس دٍ و ي فَلاد ثِذٍٍى هَلیجذى حبٍٍي 3/1 درصذ هَلیجذًىَ در دهبّّبي گ بگَى آًًیل در ؽکل 3، هٌ حٌٌی درصذ تؾکیل د قلَيیَّبي آًًیل ثز حغت دهبّّبي هَرد ثزرعی، ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. ّوبىگ ک هؾب ذهؾبّذُ هیؽَد ثبِ افشايؼِ دهبِ ث تؼذاد د قلَيیّبَيًِ آًًیِل افشٍ د هیؽَد ث گگًَِاي ک ثزاي فََلاد ثذٍٍى هَلجیذى، اييُ افشايؼ تؼذادَِ دٍ قلَيیّب تب دهبي 1100 درخ ي عبًًتیگزاد اداه يبفت ثیؼتزيي تؼذاد دٍ قلَيیّّبي ًبؽی اس ػولیبت حزارتی ثزاي ايي فَلاد در ايي دهب هحبعجهحبعجِ گزديذ، در حبلیک ثزاي فَلاد حبٍٍي 3/1 درصذ هَلیجذى، ايي افشايؼ درصذِ تؼذِاد د قلَيیّبي آًًیل تب دهبي 950 درخِ ي عبًتیگزاد اداِه پیذا کزد پظ اس آى اس هقذار دٍ قلَيیّبي آًًیل کبعت ؽذ .ّنچٌٌیي، اذاسُ گیزي اًذاسُ ي داً ًیش ثیبىگز کبّّؼ اًذاس ي داً ثب افشٍٍدى هَلیجذى در عبِختبر اعت ک ثب ت خ ث ؽکِل 2، ث رٍ ؽٌٌی قبثل هؾبّ ذُ اعت. ثزِرعِیّب ًؾبىِ هیدّ ذ ک هَلیجذى عجت کبّؼ اًذاساًذاسُي داً هیؽَد] 3[. ّنچٌٌیي، آًبلیش فبسي و ّب ثیبىگز خَد فبس آعتٌٌیت در توبهی وًوًَِ ّب دهَبّبي هَرد ثزرعی اعت .ثزاي هثبل، در ؽکلً 4، آًبلیشٍ فبسي وًوًَِّب در دهبي 1100 درخِ ي عبًًتیگزاد ًؾبى دادُ ؽًذ اعت.
ثز اعُبط ثزرعیّبي اًًدبم ؽذ د قلَيیٍّبي آًًیل در حیي ثبسيبثی تجلَر دٍ ثبرُ ، ؽکل هُیگیزًًذ ثب ٍارد ؽذى هبدهبدُ ثثِ بحیًبحیِي رؽذ، داًداًِي د قلَيیّبي آًًیل خذيذي ث خَد یبهذٍُ ٍ دٍ قلَيیِّبي ًبؽی اس هزاحل پیؼ رؽذ هیِک ٌذ [8 7]. ثب ت خ ث وَدار ؽکل 3، ثٌظز هیرِعذ ک ثزاي وًوًَِي ثذٍى هَلیًجذى، دهبي 1100 درخ ي عبًًتیگزاد ثزًاي فَلاد حبٍٍي 3/1 درصذ هَلیجذى، دهبي 950 درخِ ي عبًًتیگزاد ک پظ اس ايي دهبّب اس هیشاى د قلَيیّبي آًًیل در عبختبرِ کبعت ؽذُ اعت، دهبي آًًیلٍ کبهل هیثبؽذ.
ثزاي ثزِرعی ثِیؼتز، اس وًوًَِّبي هَرد آسهبيؼ عختی گزفت ؽذ ک در ؽکل 5، ًتًبِيح آى ثز حغت دهبي آًًیل ًؾبىِ دادُ ؽذ اعت. هؾب ذُ هیؽَد ک ثب افشٍٍدى هَلیجذى ث فَلاد، عُختیِ در توبهی دهبّّبي آًًیل افشايؼ يبفت اعت، اس آىخبيی ک هَلیجذى ػٌصز کِبرثیذساي قَي اعتِ، هی تَاى گفتٍ ک افشايؼ عختی ث دلیل ايدبد کبرثیذ اعت [11 8]. ّنچٌیي، ثب هقبيغ ي هٌ حٌٌی عختی ًغجت ث دِهبي آًًیل ثزاي دٍ وًوًَِي هَرد آسهبيؼ هی تَاى دريبفتِ ک دهبي آًًیل کبهل فَلًاِد حبٍٍي هَلیجذى حذٍد 150 درخ کنتز اس فَلِاد ثذٍٍىِ آى اعت.
در ؽکل 6، تصٍبٍٍيز گزفت ؽذ ث کوک هیکزٍٍعک حٍ الکتزٍ ًی رٍٍثؾی تدشي عطحی اس د ػٌصز هَلیجذىَ کزثي ثزايٍ فَلاد ثذٍٍى هَلیجذى در دهبي 1100 درخدرخِي عبًتیگزاد فَلاد حبٍٍي هَلیجذى در دهبي 950 درخدرخِي عبًًتیگزاد )دهبي ثذعت آهذُ ثزاي آًًیل کِبهل ايي د فَلاد( ًؾبى داددادُ ؽذ اعت. هؾبّ ذ ؽذ ک در و يٍ حبٍٍي هَلیجذى ،اجبؽُت اي اس ػٌٌبصُز کزثي هَلیَجًذى پیزاهَى هزسداًهزسداًِّب خَد دارد. ثزرعیّب ًؾبى هیدّ ٌذ ککِهَلیجذى ثب ايدبد کبرثیذ پیزاهَى هزسداً ّبِ اس هْْبخزت آىّب خلََگیزي هیٍ کٌٌذ عجت هی ؽَد ک سهبى آًًیل کبهل کبّؼ يبثذ ّنچٌٌیي، عجت خلََگیزي اس رؽذِ ثیؼ اس اًذاسُ ي داًداًِّب هیگزدد [12]. اس آىخبيی ک هَلیجذى ًغجت ث ثقیِ ي ػٌٌبصز ه خَد در فَلاد هَرد آسهبيؼِ، کبرثیذساِي قَيتزي اعت، ايي ػٌصز، کبرثیذ چٌ ذگبً تؾِکیل ًوٍیدّّذ [13]. در ؽکل )الف-7(، ريش عبختبر و ي حبٍي 3/1 درصذ هَلیجذى کبرثیذّبي تؾکیل ؽِذًَُ ، هِؾخص ؽذؽذُ اعت. ًتبيح ثذِعت آهذُ اس آًًبلیش قطًقطِاي ث کوک TEM ًؾبى داد ک کبرثیذّبي تؾکیل ؽذُ، اس ًَعَع (Fe,Mo)3C اعت .

G.E. Totten, Steel Heat Treatment: Metallurgy and Technologies, 2ed CRC Press, London,, pp. 2-9, 1996.
S. Vercammen, B. Blanpain, B. C. De Cooman, P. Wollants, “Cold rolling behaviour of an austenitic Fe–30Mn–3Al–3Si TWIP- steel:the importance of deformation twinning ” Acta Materialia, Vol. 52(7), pp. 2005-2012, 2004.
S. Mahajan, C.S. Pande, M.A. Imam, B.B. Rath, “Formation of annealing twins in f.c.c. crystals”, Actamaterialia, Vol. 45, pp. 26332638., 1997.
O. Grassel, L. Kruger, G. Frommeyer, L. W. Meyer, “High strength Fe-Mn-(Al,Si) TRIP/TWIP steels development-propertiesapplication”, International Journal of Plasticity, Vol. 16, pp. 1391-1409, 2000.
George. E. Totten, Ph.D. Fasm, “Steel Heat treatment Handbook 2ed”, Taylor &
Francis, pp. 17-18, 2006.
I. Tamura, H. Sekine, T. Tanaka, C. ouchi, Thermomechanical processing of high-strength Low-alloy steel, Butterworth & Co, pp. 32-58, 1998.
H.O. pierson, Handbook of refractory carbides and nitrides, NOYES Co, Newjersey, pp. 100-112, 1996.
نتیجه گیری
در ايي پض ّؼ تبثیز هَلیجذى ثز دهبي آًًیل کبهلٍ فَلاد Fe-33Mn-3Si-2Al هَرد ثزرعی قزار گزفت
ًتبيح سيز ثذعت آهذ:
دهبي آًًیل کبهل فَلاد Fe-33Mn-3Si-2Al ثب ت ختَخِ ث دٍ قلَيیّبي آًًیل ٍ عختی 1100 درخِ ي عبًًتیگزاد هِیثبؽذ.
دهبي آًًیل کبهل فَلاد Fe-33Mn-3Si-2Al-1.3Mo
950 درخ ي عِبًًتیگزاد هی ثبؽذ.
هَلیجذى ث دلیل کبرثیذ تؾکیلدّ ذُ ، دهبي آًًیل
کبهل ايي دعتدعتِ اس ف لادّّب را 150 درخدرخِ کبّّؼ هیدّذ. 4- هَلیجذى عجت کبّّؼ اًذاسُ ي داًداًِي فَلاد
.هیگزدد Fe-33Mn-3Si-2Al
منابع
R.E. Reed-Hill, R. Abbaschian, Physical metallurgy principles, PWS Co ,London, pp. 826-828, 1991.
P. Cugy, A. hildenbrand, M. Bouzekri, “A Super high strength Fe-Mn-C austenitic steel with excellent formability for automobile applications”, Arcelor Research SA, maizieres, France, pp. 98-106, 2003. ر. رضَي، ح. هٌٌبخبتی، مٍ. طزقی ًضاد ،”ثزرعی تبثیز -3 Fe-هَلیجذى ثز ٍيضگیّّبي هکبًًیکی ريشعبختبر فَلاد پزه گٌش
33Mn-3Si-2Al” ، چْبرهیي ّوبيؼ هؾتزک هتبلَرصي
ايزاى، تْزاى ،1389.
B.X. Huang, X.D. Wang, Y.H. Rong, L. Wang, L. Jin, “Mechanical behavior and martensitic transformation of an Fe–Mn–Si– Al–Nb alloy”, Materials Science and Engineering A 438–440, pp. 306–311, 2006.
B.B. Rath, M.A. Imam, C.S. Pande, “Nucleation and growth of twin interfaces in FCC metals and alloys”, Materials Physics and Mechanic, Vol. 1, pp. 61-66, 2000.
Mi, Z., Tang, D., Yan, L., Guo, J., “High strength and high plasticity TWIP steel for modern vehicle”, Mater. Sci. Technol., Vol.
21, No. 4, pp. 451-454, .5002

پیوستها
خذٍٍل1- تزکیت ؽیویبيی فَلاد هَرد اعتفبدُ )درصذ سًًی.(
فََلاد C Mn Si Al Mo Fe S
1 0/13 32/9 3 2 – Bal. >0/006
2 0/13 33 3 2 1/3 Bal. >0/006

ؽکل 1- عیکل ػولیبت حزارتی آًًیل کبهل ثزاي وًوًَِّبي هَرد آسهبيؼ.

ؽکل 2- ريشعبختبر فَلاد ثذٍٍى هَلیجذى ٍ حبٍٍي 3/1 هَلیجذى در دهبّّبي گ بگگًَبگَى آًًیل: الف( C˚700، ة( C˚850، ج( C˚950،
.1100˚C )د

ؽکل 3- هٌ حٌٌی تغییزات درصذ د قلَيی ّبي آًًیل در عبختبر ثب دهب در سهبىّّبي گ بگَگًَبگَىَى آًًیل.

ؽکل 4- آًًبلیش فبسي اس وًَوًَِّبي هَرد آسهبيؼ در دهبي C˚1100، الف( ثذٍٍى هََلیجذى، ة( حبٍٍي 3/1 درصذ هَلیجذى.

ؽکل 5- ه حٌٌحٌیٌی تغییزات عختی ثز حغت دهبي آًًیل ثزاي وًوًَِّبي هَرد آسهبيؼ.

ؽکل 6- ريشعبختبر ٍ آًًبلیش عطح وًوًَِّبي آًًیل ؽذُ در دهبّّبي آًًیل کبهل، الف( ثذٍٍى هََلیجذى، ة( 3/1 درصذ هَلیجذى.

ؽکل 7- ريش عبختبر ٍ کبرثیذ هؾبّ ذُ ؽذُ در وًوًَِي حبٍٍي 3/1 درصذ هَلیجذى.قیمت: تومان


پاسخ دهید