تاثير ضخامت ورق بر رفتار رشد دكمهي جوش در اتصالات جوشكاري مقاومتي نقطهاي
سه ورقه
مجيد پورانوري*1 و پيروز مرعشي2

چكيده
يكي از مسايل جوشكاري مقاومتي نقطه اي سه ورقي، عدم رشد كافي دكمهي جوش (منطقه ي ذوب شده) در فصل مشترك ورق/ ورق است، يعني جايي كه بيشترين نياز به آن وجود دارد. اين امر منجر به كاهش ويژگيهاي مكانيكي و افزايش حساسيت به شكست فصل مشتركي ميشود. در اين مقاله تاثير ضخامت ورق بر الگوي رشد دكمه ي جوش حين جوشكاري مقاومتي نقطه اي سه ورق با ضخامت يكسان بررسي ميشود. نتايج نشان ميدهند كه يك ضخامت ورق بحراني براي رشد دكمه وجود دارد كه در آن، اندازه ي دكمه ي جوش در راستاي فصل مشترك ورق/ ورق و در امتداد مركز هندسي اتصال (وسط ورق مياني) تقريبا برابر است. در ورقهاي با ضخامت كمتر از مقدار بحراني، يك دكمهي جوش بيضي شكل تشكيل ميشود به گونهايكه رشد دكمهي جوش در امتداد مركز هندسي اتصال بيشتر از رشد دكمه در امتداد فصل مشترك ورق/ ورق است،. اما در ورق هاي با ضخامت بيشتر از مقدار بحراني، يك دكمه ي جوش غير بيضوي تشكيل مي شود كه رشد دكمه بيشتر در فصل مشترك ورق/ ورق متمركز است.

واژه هاي كليدي: جوشكاري مقاومتي نقطهاي، جوش سه ورقه، رشد دكمهي جوش.

مربي، گروه مهندسي مواد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول.
استاديار، دانشكده معدن و متالورژي، دانشگاه صنعتي اميركبير.
mpouranvari@yahoo.com :نويسندهي مسئول مقاله -*
پيشگفتار
هم اكنون، فرايند جوشكاري مقاومتي نقطهايمتداولترين فرايند اتصال ورقهاي فلزي در صنايعخودروسازي است. امروزه يك وسيلهي نقليه، به گونهيمعمول بين 2000 تا 5000 جوش نقطهاي دارد. قابليت اعتماد به خودرو در شرايط تصادف به گونهي قابل توجهي تابع رفتار مكانيكي جوش هاي مقاومتي نقطه اي است.
بنابراين، كيفيت جوش هاي نقطهاي بر دوام و طراحي ايمن خودرو تاثير قابل توجهي دارد[1 و 2 ]. درك رفتار جوشكاري مقاومتي نقطه اي اتصالات دو ورقه معمولا سر راست است، اما رفتار جوشكاري اتصالات نامشابه از نظر جنس و يا ضخامت و اتصالات چند ورقه پيچيدهتر است. اگرچه در بدنهي خودرو جوش نقطه اي بيشتر براي اتصال دو ورقه بكار ميرود، اما به علت تنگنا هاي طراحي اتصال(براي مثال در محل تقاطع چند ورق)، جوشكاري نقطه اي سه و يا حتي چهار و در برخي موارد 5 ورقه (اگرچه تا حد امكان بايد از اتصالات 5 ورقه پرهيز كرد) اجتناب ناپذير است؛[3].
مهم ترين فراسنج كنترل كننده ي ويژگيهاي مكانيكي جوش هاي نقطه اي اندازه ي دكمه ي جوش است [4 و 5].
در اتصالات سه ورقه دكمه ي جوش ( منطقه اي از اتصال كه حين جوشكاري ذوب شده و دوباره منجمد ميشود) ممكن است در فصل مشترك ورق / ورق تشكيل و رشد كند و يا در مركز هندسي اتصال (شكل 1) تشكيل شود. يكي از مهمترين مسايل جوشكاري مقاومتي نقطه اي سه ورقه، رشد ناكافي دكمه ي جوش در جايي كه مورد نياز است، فصل مشترك ورق/ ورق، مي باشد. بنابراين، بررسي رفتار رشد دكمه براي درك بهتر رفتار جوشكاري و توسعه ي معيارهاي كنترل كيفيت اين اتصالات نيازي اساسي است. از آنجايي كه كه رشد دكمهي جوش در امتداد فصل مشترك ورق/ ورق تعيين كننده ي ويژگيهاي مكانيكي است، بنابراين در صورتي كه عمدهي رشد دكمه در مركز هندسي اتصال باشد و رشد دكمه در راستاي فصل مشترك كافي نباشد، استحكام اتصال پايين خواهد بود و اتصال حساس به حالت شكست فصل مشتركي ( رشد ترك از ميان دكمهي جوش ) خواهد بود.
با وجود كاربرد اين اتصالات در صنعت، پژوهشهاي منتشر شده ي كمي [11- 6] در اين زمينه موجود است.
همچنين، براي اتصالات سه ورقه استانداردهاي بين المللي وجود نداشته و شرايط مناسب براي جوشكاري بيشتر براساس سعي و خطا بدست ميآيد.
Harlin و همكارانش [6 و 7] رشد دكمه در اتصالات دو و سه ورقه را بررسي و مقايسه كردند و تاثير نيروي الكترود بر محل تشكيل دكمهي جوش را بررسي كردند.
Shen و همكارانش [8] و Ma و همكارانش [9] رشد دكمهي جوش در اتصالات سه ورقه را بوسيلهي شبيهسازي المانهاي محدود بررسي كردند. Coon و همكارانش [10] جوش پذيري اتصالات سه ورقه در فولاد دوفازي DP600 را بررسي كردند و تاثير فراسنجهاي جوشكاري بر خواص مكانيكي اتصال را بررسي كردند اما بررسي هاي ساختاري و مكانيزمي ارايه نكردند. Choi و همكارانش [11] رفتار خستگي اين اتصالات را مورد بررسي قرار دادند و تلاش كردند تا عمر خستكي را با توجه به مفهوم CTOD ( بازشدگي دهانهي ترك) پيشبيني كنند.
در اين مقاله تاثير ضخامت ورق بر رفتار رشد دكمه جوش در اتصال جوشكاري مقاومتي نقطهاي سه ورق فولادي با ضخامت يكسان بررسي شده است.

روش پژوهش
در اين پژوهش از ورقهاي فولاد كم كربن DQSK مورد استفاده در صنعت خودروسازي با ضخامتهاي 8/0، 2/1، 5/1 و 2 ميليمتر به عنوان فلز پايه استفاده شده است. تركيب شيميايي تمامي ورقها در محدوده ي Fe-(0.06-0.08)%wtC-(0.21-0.32)%wt Mn-(0.01-0.02)%wt Si. بودند. جوشكاري سه ورقه
8/0/8/0/8/0، 2/1/2/1/2/1، 5/1/5/1/5/1 و 2/2/2 به وسيله ي يك دستگاه جوشكاري مقاومتي نقطهاي kVA120 انجام شد. براي جوش دادننمونه ها از الكترود گروهA ، مطابق كلاس 2 دسته بندي RWMA استفاده شد. جنس اين الكترود از آلياژ مس-كرم- زيركونيوم است. قطر نوك الكترود 8 ميليمتر انتخاب شد. در حين تمام آزمايش ها، فشار الكترود 5/3 بار و جريان جوشكاري 11كيلوآمپر ثابت نگه داشته شد. بمنظور بررسي تاثير زمانجوشكاري بر رشد دكمهي جوش، زمان جوشكاري از يكسيكل (معادل 50 هرتز) تا جايي كه بيرون زدگي مذابمشاهده شد، به تدريج افزايش داده شد. در هر شرايط جوشكاري يك نمونه جوش داده شد. زمان جوش لازم براي تشكيل دكمهي جوش در ورقها بدست آمد. براي انجام بررسيهاي ساختاري نمونهها از وسط دكمه برش زده شدند. براي برش نمونهها از كاتر ديسكي استفاده شد تا لبه ي برشي كم باشد. همچنين، بر اساس استاندارد AWS [12] براي اطمينان از اينكه محل برش از وسط دكمهي جوش عبور ميكند، با احتساب لبهي برش، دكمهي جوش كمي بالاتر از وسط دكمه برش داده شد تا پس از مراحل سمباده زني و پوبيش به محل وسط دكمهي جوش برسد. براي بررسي ماكرو و ميكروساختار نمونهها پس از انجام عمليات مرسوم متالوگرافي آماده سازي شامل سمباده زني و پوليش كردن نمونهها به وسيله ي محلول نايتال 4 درصد اچ شدند. بمنظور بررسي مشخصههاي هندسي دكمهي جوش، ماكروگراف هايي از تمامي نمونهها تهيه و ابعاد هندسي دكمهي جوش اندازهگيري شد. اندازهي دكمه ي جوش در راستاي فصل مشترك ورق/ ورق (FZSS/S) و اندازهي دكمهي جوش در راستاي مركز هندسي اتصال (FZSGC) بدست آمد. سپس منحني رشد دكمه ي جوش (تغييرات اندازه ي دكمهي جوش با زمان جوشكاري) براي هر نوع اتصال رسم شد وميانگين شيب نحالتار زمانهاي جوشكاري گوناگون رسم شد.

نتايج و بحث آناليز منحني رشد دكمه ي جوش شكل 2 منحني رشد دكمهي جوش براي اتصالات سه ورقه با ضخامتهاي گوناگون را نشان مي دهد. با تجزيه و تحليل شكل و تغيير در شيب منحني، رشد دكمه ي جوش (تغييرات اندازه دكمه ي جوش برحسب زمان جوشكاري) در اتصالات سه ورقه با ضخامت يكسان، ميتوان موردهاي زير را استخراج كرد:

الف -در منحني رشد دكمه ي جوش اتصالات سه ورقهچهار مرحله مشاهده شد:
مرحله ي A ( دورهي نهفتگي): در اين مرحله حرارت توليد شده، اما به اندازهاي نيست كه ذوب در امتداد فصل مشترك هاي دو ورق رخ دهد.
مرحله ي B ( رشد سريع دكمه ي جوش): حرارت كافي توليد شده منجر به ذوب شدن فصل مشترك ورق/ ورق و رشد سريع دكمهي جوش ميشود.
مرحلهي C ( رشد آهستهي دكمهي جوش): در اين مرحله يك كاهش در حرارت توليد شده ناشي از كاهش مقاومت الكتريكي مشاهده ميشود كه منجر به كاهش نرخ افزايش اندازهي دكمه ي جوش ميشود.
مرحلهي D ( رشد منفي): در اين مرحله به علت كاهش مقاومت الكتريكي دكمه ي جوش، افزايش تلفات حرارتي و بيرون زدگي مذاب، كاهشي در اندازهي دكمه ي جوش مشاهده ميشود.
ب- طول دورهي نهفتگي تابع ضخامت كلي اتصال مي باشد. تاثير ضخامت كل اتصال بر دوره ي نهفتگي در جدول 1 آورده شده است. همان گونه كه مشاهده ميشود، هرچه ضخامت كلي اتصال ( مجموع ضخامت سه ورق) بيشتر شود، جرم كلي اتصال افزايش يافته و حرارت مورد نياز براي رسيدن دما به حدي كه تغييرات متالورژيكي قابل توجهي در ورق ها مشاهده شود، افزايش مي يابد.
پ- تاثير ضخامت كلي اتصال بر نرخ اوليهي رشد دكمهي جوش در جدول 1 نشان داده شده است. همان گونه كه مشاهده مي شود، با افزايش ضخامت كلي اتصال، نرخ اوليهي رشد دكمه ( نرخ رشد دكمه در مرحلهي B) افزايش مييابد. اين امر را مي توان به مقاومت حجمي بالاتر اتصالات با ضخامت كلي بيشتر وابسته دانست.
شكل 3 تغييرات شكل دكمه ي جوش با ضخامت ورق را نشان ميدهد. محل تشكيل ذوب اوليه و شكلگيري دكمه ي جوش تابع ضخامت ورق است. ورقهاي نازك با ضخامت 8/0 و 2/1 ميليمتر، دكمهي جوش هاي با شكل بيضي شكل دارند. در مورد اتصال 8/0- 8/0- 8/0 اندازهي دكمه ي جوش در مركز هندسي اتصال بيشتر از اندازهي دكمهي جوش در فصل مشترك ورق/ ورق است. با افزايش ضخامت ورق به 2/1 ميليمتر، اختلاف بين اندازهيدكمه ي جوش در مركز هندسي اتصال و در فصل مشتركدو ورق كمتر ميشود. در اتصال 2- 2- 2، رفتار رشد دكمهتغيير كرد. در اين اتصال يك دكمه ي جوش غير بيضويتشكيل شد كه اندازه ي دكمه ي جوش در فصل مشترك ورق/ ورق بيشتر از مركز هندسي اتصال است. انتقال بين اين دو رفتار متفاوت در ضخامت ورق 5/1 ميليمتر رخ داد. در اتصال 5/1- 5/1- 5/1، اندازهي دكمه ي جوش در فصل مشترك ورق/ ورق تقريبا برابر مركز هندسي اتصال است و دكمهي جوش تشكيل شده مستطيلي شكل است.

ضخامت ورق بحراني براي رشد دكمه در اتصالات سه ورقه به ضخامت يكسان
به گونهي تجربي مشاهده شده است كه در اتصالات دو ورقه، توليد حرارت اوليه و تشكيل دكمه ي جوش در فصل مشترك ورق/ ورق، جايي كه مقاومت در برابر عبور جريان ايجاد ميشود، رخ ميهد [3]. تشكيل دكمه ي جوش تابع بالانس بين توليد حرارت و اتلاف حرارت است [13].
توليد حرارت تابعي از فراسنجهاي جوشكاري ( جريان جوشكاري، زمان جوشكاري و …) است. تلفات حرارتي تابع ساز و كار انتقال حرارت است كه خود تابع ضخامت ورق و چگونگي چينش ورقهاست. از آنجايي كه در مراحل اوليهي فرايند جوشكاري، مقاومت فصل مشتركي بيشتر از مقاومت فصل مشتركي است، انتظار مي رود حرارت مقاومتي بيشتري در فصل مشترك ورق/ ورق ايجاد شود. بخشي از اين حرارت توليد شده در فصل مشترك ورق/ ورق از راه رسانش به بخش مركزي ورق مياني منتقل مي شود. در صورتي كه ضخامت ورق مياني كم باشد (يعني جرم كمي داشته باشد)، حرارت جذب شده به ورق مياني مي تواند موجب ذوب شدن ورق مياني شود. در نتيجه، در اين حالت محل تشكيل دكمه ي جوش مركز ورق مياني خواهد بود. اگر ضخامت ورق مياني به اندازهي بالا باشد (يعني جرم بيشتري داشته باشد)، اين ورق پيش از اينكه ذوب شدن در آن رخ دهد، مي تواند مقدار زيادي از اين حرارت را جذب كند. در نتيجه، در اين حالت محل تشكيل دكمهي جوش در فصل مشترك ورق/ ورق خواهد بود. همان گونه كه در شكل 3 مشاهده مي شود، با افزايش ضخامت ورق محل تشكيل دكمه از مركز هندسياتصال به فصل مشترك ورق/ ورق انتقال مييابد.
يكي ديگر از عاملهاي ديگر كه مي تواند رفتار رشد دكمه ي جوش در اتصالات سه ورقه را تحت تاثير قرار دهد، تلفات حرارتي (حرارت فروكشي) از راه الكترودهاي مسي آبگرد است. در حين جوش مقاومتي نقطه اي سه ورق نازك، فاصله ي بين الكترود (جاذب حرارت) و فصل مشترك ورق/ ورق كمتر از حالتي است كه سه ورق با ضخامت بيشتر جوش مي شوند. بنابراين، تلفات حرارت توليد شده در فصل مشترك هاي ورق/ ورق از راه الكترودها در حالت جوشكاري سه ورق نازك بيشتر از جوشكاري سه ورق ضخيم است. اين امر نيز ميتواند منجر به كاهش رشد دكمه ي جوش در امتداد فصل مشترك ورق/ ورق در اتصال سه ورقه ي نازك شود و FZSS/S كمتر از FZSGC خواهد بود.
همان گونه كه در بالا مشاهده شد، در شرايط جوشكاري مورد استفاده در اين پژوهش ضخامت ورق 5/1 ميليمتري را ميتوان به عنوان ضخامت ورق بحراني در نظر گرفت. در اين حالت FZSGC و FZSS/S تقريبا برابرند. در ورق هاي با ضخامت كمتر از ضخامت بحراني، رشد دكمه در مركز هندسي اتصال بيشتر از رشد دكمه در فصل مشترك ورق/ ورق است. بالاتر از اين مقدار بحراني، دكمه ي جوش بخوبي در فصل مشترك ورق/ ورق تشكيل ميشود. اين نكته نيز شايان ذكر است كه ضخامت ورق بحراني ميتواند تابع جنس ورق و فراسنجهاي جوشكاري باشد.
محل تشكيل دكمه ي جوش مي تواند حالت شكست و ويژگيهاي مكانيكي را تحت تاثير قرار دهد. اندازهي دكمهي جوش در فصل مشترك ورق/.ورق مهم ترين عامل كليدي كنترلكننده ي ويژگيهاي مكانيكي و حالت شكست است. مقاومت دكمهي جوش در برابر حالت شكست فصل مشتركي ب ه وسيله ي اندازه ي دكمهي جوش در فصل مشترك ورق/ ورق كنترل ميشود [16- 14]. اگر ضخامت ورق كمتر از ضخامت ورق بحراني باشد، رشد دكمهي جوش در فصل مشترك ورق/ ورق به اندازهي كافي نيست و به همين دليل انتظار ميرود، اتصال حساسيت بيشتري نسبت به حالت شكست فصل مشتركي دا شته باشد. به همين دليل ضروري است جريانجوشكاري براي زمان بيشتري اعمال شود تا از رشد كافيدكمه ي جوش در امتداد فصل مشترك ورق/ ورق و درنتيجه از حصول حالت شكست محيطي اطمينان حاصلشود.
نتايج اين پژوهش مي تواند گامي نخستين در درك بهتر رفتار رشد دكمه در اتصالات سه ورقه و توسعه ي خطوط راهنما براي بهينه سازي تشكيل دكمهي جوش در اتصالات سه ورقه باشد، اما بررسي تاثير ديگر متغيرهاي جوشكاري از جمله جريان جوشكاري و نيروي الكترود براي دستيابي به درك بيشتر و عميقتر اين موضوع لازم است. اين بررسيها به همراه بررسي حالت شكست و فراسنجهاي كنترلكننده ي ويژگيهاي مكانيكي اين اتصالات ميتواند منجر به دست يافتن به خطوط راهنمايي براي بهينهسازي جوشكاري مقاومتي نقطهاي سه ورقه شود.

نتيجه گيري
بررسي رفتار رشد دكمه حين سيكل حرارتي جوشكاري و رفتار شكست آن حين بارگذاري مكانيكي نخستين گام براي درك بهتر رفتار جوشكاري جوش هاي مقاومتي نقطه اي سه ورقه و توسعهي معيار كنترل كيفيت براي اين اتصالات است. در اين پژوهش، تاثير ضخامت ورق بر رفتار رشد دكمه ي جوش در اتصالات سه ورقه با ضخامت يكسان بررسي شد. نشان داده شد كه يك ضخامت ورق بحراني براي رشد دكمه وجود دارد كه در آن اندازه ي دكمهي جوش در راستاي فصل مشترك ورق / ورق و در امتداد مركز هندسي اتصال ( وسط ورق مياني) تقريبا برابر است. افزايش ضخامت ورق بيش از ضخامت ورق بحراني موجب انتقال محل تشكيل رشد دكمه ي جوش به فصل مشتركهاي ورق / ورق ميشود. اگر ضخامت ورق كمتر از ضخامت بحراني باشد، رشد دكمهي جوش در امتداد مركز هندسي اتصال بيشتر از رشد آن در فصل مشترك ورق / ورق خواهد بود. در فراسنجهاي جوشكاري مورد استفاده در اين پژوهش، ضخامت بحراني ورق 5/1 ميليمتر بدست آمد. اين نكته قابل ذكر است كه ضخامت بحراني ورق مي تواند متاثر از فراسنجهاي جوشكاري وجنس ورق باشد.
منابع
M. Pouranvari., and S.P.H. Marashi., Key factors influencing mechanical performance of dual phase steel resistance spot welds, Sci Technol Weld Join, Vol15,pp.149-155, 2010.
M. Pouranvari., H. R. Asgari., S. M. Mosavizadeh., P. H. Marashi., and M. Goodarzi., Effect of weld nugget size on overload failure mode of resistance spot welds, Sci.Technol. Weld. Joining, Vol.12, pp.217225, 2007.
N. T. Williams., and J. D. Parker., Int. Mater. Rev., Review of resistance spot welding of steel sheets: Part 1 – Modelling and control of weld nugget formation, Vol.49, p.45 -75, 2004.
X. Sun., E.V. Stephens., and M.A. Khaleel., Effects of fusion zone size and failure mode on peak load and energy absorption of advanced high strength steel spot welds under lap shear loading conditions, Eng. Fail. Anal., Vol.15, pp. 356-367,2008.
M. Pouranvari., A. Abedi., P. Marashi., and M. Goodarzi., Effect of expulsion on peak load and energy absorption of low carbon resistance spot welds, Sci. Technol. Weld. Joining, Vol.13, pp.39-43., 2008
N. Harlin., T. B. Jones., and J. D. Parker., Sci. Technol. Weld. Join, Weld growth mechanisms during resistance spot welding of two and three thickness lap joints, Vol.7, pp.35-41, 2002.
N. Harlin., T. B. Jones, and J. D. Parker, Weld growth mechanism of resistance spot welds in zinc coated steel ,J. Mater. Proc. Tech, Vol.143-144, pp.448-45, 2003.
M.A. Ninshu., and H. Murakawa., Numerical and experimental study on nugget formation in resistance spot welding for three pieces of high strength steel sheets, J. Mater. Proc. Tech , Vol.210,pp.2045-2052, 2010.
J. Shen., Y. Zhang., X. Lai., and P.C. Wang., Modeling of resistance spot welding of multiple stacks of steel sheets, Materials & Design,Vol.32,pp.550-560. 2011.
T. Coon., A. Elliott., A. Joaquin., R. Koganti., A. Wexler., R. Bhatnagar., and S.
Galvanized Steel, SAE technical paper, SAE, Detroit, Michigan, SAE 2007-01-1363. Lalam., Resistance Spot Weldability of Three Metal Stack Dual Phase 600 Hot-dipped
B.H. Choi., D.H. Joo., and S.H. Song., Observation and prediction of fatigue behavior of spot welded joints with triple thin steel plates under tensile-shear loading, Int. J. Fatigue, Vol.29, pp.20-627, 2007.
American Welding Society:
“Recommended Practices for Test Methods for Evaluating the Resistance Spot Welding Behavior of Automotive Sheet Steel Materials”, ANSI/AWS/SAE/D8.9-97, 1997.
J. C. Feng., Y. R. Wang., and Z. D. Zhang., Nugget growth characteristic for AZ31B magnesium alloy during resistance spot welding, Sci. Technol. Weld. Joining, Vol. 11, pp.154-162, 2006.
M. Marya., K. Wang., L. G. Hector., and
X. Gayden, Tensile-Shear Forces and Fracture Modes in Single and Multiple Weld Specimens in Dual-Phase Steels, J. Manufact. Sci. Eng., Vol.128, pp. 287-298, 2006.
X. Sun., E. V. Stephens., R. W. Davies., M. A. Khaleel., and D. J. Spinella., Effects of fusion zone size on failure modes and static strength of aluminum resistance spot welds, Weld. J., Vol.83, pp.88s-195s, 2004.
P. Marashi., M. Pouranvari., S. Amirabdollahian., A. Abedi., and M.
Goodarzi., Microstructure and Failure Behavior of Dissimilar Resistance Spot Welds between Low Carbon Galvanized and Austenitic Stainless Steels, Mater. Sci Eng. A, Vol.480, pp.175-180, 2008.
پيوستها

جدول 1- مشخصه هاي منحني رشد دكمه ي جوش
نرخ رشد دكمه در مرحله B** (ميليمتر بر ثانيه) زمان نهفتگي* (ثانيه) اتصال
16 0/06 0/8/0/8/0/8
24/5 0/1 1/2/1/2/1/2
33/3 0/14 1/5/1/5/1/5
45/6 0/18 2/2/2
* زمان مورد نياز براي تشكيل دكمه ي جوش در فصل مشترك ورق/ورق
** نرخ رشد دكمه ي جوش (شيب منحني رشد دكمه) در مرحله ي اول رشد دكمه در فصل مشترك ورق/ورق

شكل 1- ماكروساختار شماتيك يك اتصال جوش مقاومتي نقطه اي سه ورقه (FZSGC: اندازه دكمه ي حوش در امتداد مركز هندسي اتصال، FZSS/S اندازه دكمه ي جوش در امتداد فصل مشترك ورق/ورق)

(الف)

(ب)

(ج) شكل 2- منحني رشد دكمه ي جوش براي اتصالات الف) 8/0/8/0/8/0 ب)2/1/2/1/2/1 ج)5/1/5/1/5/1

(د) شكل 2- منحني رشد دكمه ي جوش براي اتصال د)2/2/2

شكل 3- تاثير ضخامت ورق بر نحوهي رشد دكمه ي جوش در اتصالات سه تاييقیمت: تومان


پاسخ دهید