مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 2_Issue 4_Pages 53-62-1

بررسی ساختاری ي ریسساختاری واوً ذرات دی الکتریک تیتاوات کلسیم – مس تًًلید ضدٌ بٍ ريش مکاوًًضیمیایی حبٔٔذ احٕذي اسدوب٘٘ی*1، ٔشتضی ػ يضادٜ 2، سػسػَٛ أ يٙٙی2، حٔحٕذسضبٕذسضب غضٙفشي1 ٚ حٔحٕذٕذ غفبسي3 چکیدٌ دس ايٗ ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 2_Issue 3_Pages 45-54-1

بهينه سازي حمام بمنظور كاهش ولتاژ در روش نيتروكربوره كردن الكتروليتي پلاسمايي فولاد ضد زنگ آستنيتي و بررسي زيست سازگاري آن در بدن خرگوش نازنين افسركازروني*1، محمد حسين شريعت2، محمد ابراهيم بحرالعلوم3، سيف اﷲ دهقاني4، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JNM_Volume 2_Issue 4_Pages 13-22-1

تأثیر فراسنجهاي اجرایی بر سنتز احتراقی کامپوزیتهاي نیترید آلومینیوم- کاربید سیلیسیم با کاربرد منبع جامد نیتروژن به کمک میکروویو زهرا عباسی*1، محمد حسین شریعت2 و سیروس جوادپور3 چکیده سنتز کامپوزیتهاي نیترید آلومینیوم- کاربید سیلیسیم از ادامه مطلب…

By 92, ago