اهداف تحقیق6
فرضیه های تحقیق6
پیشینه تحقیق6
روش تحقیق7
جامعه آماری7
روش جمع آوری اطلاعات7
محدودیت ها وتنگناهای تحقیق7
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق8
1- گردش گری9
2- تاریخچه گردش گری10
3- گردش گر13
4- انواع گردش گری13
1-4- گردش گری فرهنگی- تاریخی13
2-4- گردش گری ماجراجویانه14
3-4- گردش گری ورزشی14
4-4- گردش گری درمانی14
5-4- گردش گری انبوه یا تفریحی15
6-4- گردش گری نوستالژیک15
7-4- گردش گری روستایی16
8-4- گردش گری قومی16
9-4- گردش گری شهری16
10-4- گردش گری مبتنی بر کسب و کار17
11-4- گردش گری مذهبی18
12-4- گردش گری مبتنی بر روی دادها18
13-4- طبیعت گردی18
14-4- گردش گری برای دیدار بستگان19
5- انواع جاذبه ها وفعالیت های جهان گردی19
1-5- جاذبه های طبیعی20
1-1-5- آب و هوا20
2-1-5- چشم انداز های طبیعی20
3-1-5- نواحی ساحلی و دریایی21
4-1-5- پوشش گیاهی و حیات جانوری21
5-1-5- پارک ها و مناطق حفاظت شده21
6-1-5- جهان گردی سلامت21
2-5- جاذبه های فرهنگی22
1-2-5- منزل گاه های فرهنگی ، تاریخی و باستانی22
2-2-5- الگوهای شاخص فرهنگی22
3-2-5- موزه ها و سایر تسهیلات فرهنگی22
4-2-5- صنایع دستی و هنرها23
5-2-5- جاذبه های شهری23
6-2-5- جشنواره های فرهنگی23
7-2-5- کنفرانس ، همایش و جلسات24
6- گردش گری پایدار24
7- اصول توسعه پایدار صنعت گردش گری25
8- گردش گری و توسعه روستایی25
9- گردش گری شهری پایدار26
10- نظریه های گردش گری26
1-10- دیدگاه اقتصادی28
2-10- دیدگاه سیاسی29
3-10- دیدگاه اجتماعی – فرهنگی30
11- آثار گردش گری31
1-11- آثار اقتصادی توسعه گردش گری33
2-11- آثار اجتماعی – فرهنگی توسعه گردش گری34
3-11- آثار محیطی توسعه گردش گری37
12- توسعه پایدار37
13- اجزای توسعه گردش گری38
14- جهان گردی39
15- نظام جهان گردی41
16- مسافرت و جهان گردی در دوران گذشته42
17- توسعه اخیر جهان گردی42
18- برنامه ریزی44
19- واژگان فنی برنامه ریزی جهان گردی و مراجع45
1-19- هدف عملی46
2-19- خط مشی46
3-19- برنامه46
4-19- راهبرد46
20- اهمیت برنامه ریزی جهان گردی46
21-سطوح و انواع برنامه ریزی جهان گردی47
1-21-سطح بین الملل47
2-21-سطح ملی47
3-21-سطح منطقه ای47
فصل سوم: معرفی منطقه مورد مطالعه48
1- جغرافیای طبیعی استان سمنان49
1-1- موقعیت جغرافیایی49
2-1- وسعت51
3-1- اقلیم52
4-1- پوشش گیاهی53
5-1- منابع آبی54
6-1- معادن56
2- جغرافیای انسانی استان سمنان58
1-2- جمعیت58
2-2- ساختار سنی و جنسی جمعیت59
3-2- آموزش59
4-2- بهداشت60
5-2- مهاجرت61
6-2- زبان و گویش62
7-2- مذهب62
3- جغرافیای اقتصادی استان سمنان65
1-3- کشاورزی65
2-3- صنعت65
3-3- صنایع دستی66
4-3- خدمات67
4- جغرافیای طبیعی شهرستان دامغان68
1-4- موقعیت جغرافیایی دامغان68
2-4- وسعت69
3-4- اقلیم70
1-3-4- پارامترهای اقلیمی71
1-1-3-4- دما71
2-1-3-4- بارندگی71
3-1-3-4- بادهای محلی71
2-3-4- ناهمواری ها72
5-4- منابع آبی73
1-5-4- آب های سطحی73
1-1-5-4- رود چشمه علی73
2-1-5-4- نهر شش آسیاب (نهر سرخان)73
3-1-5-4- کال شور73
2-5-4- آب های زیرزمینی73
6-4- پوشش گیاهی74
7-4- معادن74
5- جغرافیای انسانی شهرستان دامغان74
1-5- جمعیت74
2-5- ساختار سنی و جنسی75
3-5- آموزش75
4-5- بهداشت75
5-5- مهاجرت75
6- جغرافیای اقتصادی شهرستان دامغان75
1-6- کشاورزی75
2-6- صنایع76
3-6- خدمات76
7- جغرافیای فرهنگی شهرستان دامغان76
1-7- زبان76
2-7- خوراک77
3-7- آداب و رسوم77
4-7- مذهب77
فصل چهارم: آثار تاریخی، باستانی و فرهنگی شهر صد دروازه78
1- تاریخچه شهر دامغان78
1-1- دامغان پایتخت اشکانیان78
2-1- دامغان پایتخت ساسانیان79
3-1-گذشته تاریخ دامغان79
4- آثار تاریخی ، فرهنگی و باستانی شهرصدردروازه79
1-4- مساجد79
1-1-4- مسجد تاریخانه79
2-1-4- مسجد جامع دامغان82
3-1-4- مناره ی مسجد جامع83
5-1-4- حسینیه ی حضرت ابوالفضل (ع)84
2-4- کاروان سراها84
1-2-4- کاروان سرای قوشه84
2-2-4- کاروان سرای سپهسالار امیرآباد86
3-2-4- کاروان سرای شهر دامغان86
3-4- قلاع86
1-3-4- قلعه ی گردکوه86
2-3-4- قلعه ی امیرآباد86
3-3-4- قلعه ی دولت آباد86
4-3-4- قلعه ی عبدالله آباد87
5-3-4- قلاع روستای مایان87
6-3-4- سایر قلاع و آتشکده87

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

7-3-4- قلاع تنگه ی چشمه علی88
5-4- نقاره خانه88
6-4- تپه های تاریخی88
7-4- برج ها88
1-7-4- برج طغرل88
2-7-4- برج پیر علمدار89
3-7-4- گنبد زنگوله91
8-4- عمارات باستانی91
1-8-4- عمارت دختر ناصرالدین شاه91
2-8-4- عمارت آغا محمدخان و فتحعلی شاه قاجار در چشمه علی دامغان91
9-4- بازار92
1-9-4- بازار عمومی92
10-4- مدارس قدیمی93
1-10-4- مدارس و مراکز علمی دامغان93
2-10-4- مدرسه ی حاج فتحعلی بیگ معروف به پامنار93
3-10-4- مدرسه ی موسویه93
4-10-4- مدرسه ی مطلب خان94
11-4- حمام های قدیمی94
13-4- مسجد و تکیه روستای سبحان96
13-4- خانه لطفی96
14-4- خانه آقای ابراهیمی97
16-4- خانه میر رحیمی97
17-4- ساختمان روستای عباس آباد97
18-4- تپه حصار دامغان97
19-4- گوهر قلعه98
20-4- قلعه های کوهستانی منصور کوه98
21-4- برج چهل دختر دامغان99
22-4- مقبره شاهرخ میرزا100
23-4- کویر رملی (شن های روان)100
24-4- تنگه زندان101
25-4- سد شهید شاه چراغی101
26-4- چشمه های آب معدنی – باداب سورت دامغان102
27- چشمه علی دامغان103
1-27- موقعیت جغرافیایی چشمه علی :103
3-27- انگیزه ساخت بنای چشمه علی :103
4-27- ساخت مسجد :104
5-27- وقف آب چشمه :104
فصل پنجم: نتایج تحقیق107
آمار توصیفی107
5-1- جنسیت107
5-2- سن108
5-3- تحصیلات افراد مورد مطالعه109
5-4- وضعیت تاهل افراد مورد مطالعه110
5-5- وضعیت شغلی افراد مورد مطالعه111
آمار استنباطی112
1- اطلاعات کلیدی گردش گری در توسعه برنامه ریزی گردش گری112
2- الویت بندی اطلاعات کلیدی گردش گری در توسعه برنامه ریزی گردش گری114
3- نقش رضایت گردش گران در توسعه برنامه ریزی115
4- الویت بندی عوامل موثردررضایت گردش گران ونقش آن در توسعه برنامه ریزی گردش گری117
5- نقش شبکه های حمل ونقل در توسعه برنامه ریزی گردش گری118
6- الویت بندی تأثیر شبکه های حمل و نقل در توسعه برنامه ریزی گردش گری119
7- توزیع فراوانی جاذبه های گردش گری در توسعه برنامه ریزی گردش گری119
8- الویت بندی متغیرهای جاذبه های گردش گری120
9- میزان آشنایی افراد مورد مطالعه با آثار تاریخی ، باستانی وفرهنگی شهرستان دامغان121
10- میزان تأثیر آثار تاریخی ، فرهنگی و باستانی در توسعه برنامه ریزی گردش گری122
نتیجه گیری122
پیشنهادات125
منابع و ماخذ126
چکیده لاتین155
پرسشنامه156

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
دسته بندی انواع جاذبه ها20
عوامل مؤثر در ساختار گردش گری27
بعاد گردش گری28
گذار از جهان گردی به گردش گری30
تأثیرات اجتماعی – فرهنگی گردش گری در چهارچوب محیط گسترده جامعه36
مهمترین اجزای برنامه ریزی توسعه جهان گردی39
دسته بندی مسافران40
نظام جهان گردی : اجزا و محیط41
نظام جهان گردی : اجزا و محیط42
دوران های تحول دربرنامه ریزی توسعه جهان گردی45

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه تقسیمات سیاسی کشور به تفکیک استان50
نقشه استان سمنان به تفکیک شهرستان ها51
نقشه پوشش گیاهی استان سمنان54
نقشه رودهای فصلی ودائمی استان سمنان56
نقشه پراکندگی معدنی معادن درحال بهره برداری استان سمنان58
نقشه تقسیمات کشوری شهرستان دامغان70

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار بارندگی بلندمدت شهرستان های استان سمنان53
نمودار ذخایر معادن استان سمنان57
نمودار جنسیت افراد مورد مطالعه108
نمودار سن افراد مورد مطالعه109
نمودار وضعیت تحصیلی افراد مورد مطالعه110
نمودار وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه111
نمودار وضعیت شغلی افراد مورد مطالعه112

فهرست تصاویر آثار تاریخی ، باستانی و فرهنگی
عنوان صفحه
نمایی از ایوان های غربی مسجد تاریخانه ی دامغان80
نمایی از اطاق ها و ستون های مسجد تاریخانه ی دامغان80
نمایی از مناره مسجد تاریخانه ی دامغان81
شکل شماره 4 : نمایی از مسجد جامع دامغان82
شکل شماره 5 : نمایی از شبستان غربی مسجد جامع دامغان83
شکل شماره 6 : نمایی از مناره ی مسجد جامع دامغان84
شکل شماره 7 : نمای بیرونی کاروان سرای قوشه85
شکل شماره 8 : نمایی دیگر از کاروان سرای قوشه86
شکل شماره 9 : دورنمایی از قلعه ی دولت آباد ، دامغان87
شکل شماره10 : نمایی از برج طغرل ، روستای مهمان دوست89
شکل شماره 11 : نمایی از برج پیر علمدار ، دامغان90
شکل شماره 12 : نمایی ازنوشته های برج پیر علمدار ، دامغان90
شکل شماره 13 : نمایی از بنای خشتی گنبد زنگوله ، دامغان91
شکل شماره 14 : نمایی از عمارت آغا محمدخان قاجار ، چشمه علی دامغان92
شکل شماره 15 : نمایی از مدرسه ی موسویه ، دامغان94
شکل شماره 17 : تپه حصار دامغان98
شکل شماره 18 : برج چهل دختر- دامغان100
شکل شماره 19 : سد شهید شاهچراغی- دامغان102
شکل شماره 20 : چشمه آب معدنی باداب سورت- دامغان103
شکل شماره 21 : چشمه علی دامغان104
شکل شماره 22 : چشمه علی دامغان105
شکل شماره 23 : چشمه علی دامغان105
فهرست جداول
عنوان صفحه
ابعاد مثبت و منفی تأثیرات گردش گری در جوامع میزبان31
جهان گردان بین المللی ورودی به تفکیک مناطق (میلیون نفر)43
جمعیت شهرهای استان سمنان59
شاخص های انسانی استان سمنان60
وضعیت خانه های بهداشت در استان سمنان60
تعداد مراکز بهداشتی درمانی استان سمنان بر حسب وضعیت جغرافیایی61
مهاجران خارج شده و وارد شده به هریک از استان ها ی کشور طی سال های 85-137563
مهاجران وارد شده به استان سمنان طی 10 سال گذشته برحسب سن و آخرین محل اقامت (نفر)65
شاخص های اقتصادی در استان سمنان67
شاخص های مهم استان سمنان در حوزه فعالیت های عمومی68
بناهای تاریخی دامغان96
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت107
توزیع فراوانی سن افراد مورد مطالعه108
توزیع فراوانی تحصیلات افراد مورد مطالعه109
توزیع فراوانی وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه110
توزیع فراوانی وضعیت شغلی افراد مورد مطالعه111
توزیع فراوانی اطلاعات کلیدی گردش گری در توسعه برنامه ریزی گردش گری114
رتبه بندی متغیرها با استفاده از شاخص ضرییب تغییرات (c . v)115
توزیع فراوانی نقش رضایت گردش گران در توسعه برنامه ریزی گردش گری116
رتبه بندی متغیرهای رضایت گردش گران با استفاده از شاخص ضریب تغییرات117
توزیع فراوانی شبکه های حمل و نقل در توسعه برنامه ریزی گردش گری118
رتبه بندی متغیرهای شبکه های حمل ونقل با استفاده از شاخص ضریب تغییرات119
توزیع فراوانی جاذبه های گردش گری در افراد مورد مطالعه120
رتبه بندی متغیرهای جاذبه های گردش گری با استفاده از شاخص ضریب تغییرات (c . v)120
توزیع فراوانی میزان آشنایی افراد مورد مطالعه با آثار تاریخی122
توزیع فراوانی میزان تأثیر آثار تاریخی ، فرهنگی و باستانی در توسعه برنامه ریزی گردش گری122

چکیده

گردش گری ، صنعتی درحال رشد است وحتی اگر دردوره هایی رشد کم باشد ، اما باز درطولانی مدت رشد دیده می شود . برخی از صاحب نظران گردش گری را نوش داروی مسائل توسعه یک منطقه می دانند. این دیدگاه واقع بینانه نیست زیرا منافع گردش گری می تواند همراه با مضرات اساسی همراه باشد . بررسی اثرات مثبت و منفی گردش گری ، مشخص می کند که تصمیم در مورد توسعه گردش گری ، باید به دقت گرفته شود . توسعه گردش گری باید براساس خط مشی های برنامه ریزی شده انجام شود . برنامه ریزی برای توسعه پایدار و حفظ محیط ، حیاتی است . اگر با دیدی جامع نگاه کنیم ، رابطه گردش گری با جامعه ، حکومت ، مناطق و کشورها ، نیازمند توجه به مسائل مختلفی است که اهمیت برنامه ریزی را نشان می دهد . برنامه ریزی اطمینان می دهد که توسعه گردش گری توانایی واقعی کردن منافع و کاهش مضرات گردش گری را دارد . تحقیق حاضر نقش برنامه ریزی در توسعه گردش گری شهر صددروازه را با تأکید بر آثار تاریخی ، باستانی وفرهنگی مورد بررسی قرارداده است . این تحقیق ازنوع توصیفی- تحلیلی است . برای جمع آوری اطلاعات علاوه برمصاحبه با صاحب نظران از پرسش نامه به عنوان ابزار اصلی تحقیق استفاده گردیده و به همین منظور روش این تحقیق پیمایشی است . جامعه آماری کلیه دانش جویان ، اساتید وصاحب نظران امر گردش گری وبرنامه ریزی گردش گری دانشگاه آزاد و دانش جویان رشته جهان گردی دانشگاه پیام نور واحد دامغان می باشد . حجم نمونه 310 نفر درنظر گرفته شد و350 پرسش نامه تهیه و در اختیار پرسش گران قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده گردید . نتیجه نشان داد که تعداد و نوع بازدید کنندگان از منطقه ، مزایای اقتصادی حاصل شده توسط گردش گ رضایت گردش گران ، احساس امنیت ، سرگرمی های شبانه ، وجود هواپیما ، قطار ، پارک های مصنوعی ، سایت ها و بناهای تاریخی و تأسیسات اقامتی از عوامل مهم در توسعه برنامه ریزی گردش گری درشهرستان دامغان می باشند . توجه به این عوامل توسط سازمان های مرتبط در بهترشدن جذب گردش گر مؤثر خواهد بود .

واژگان کلیدی : توسعه گردش گری ، برنامه ریزی ، شهرصددروازه ، آثار تاریخی ، باستانی ، فرهنگی ، گردش گری

مقدمه
امروزه صنعت گردش گری در دنیا ، یکی از منابع مهم در آمد و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژه ای است ، از این رو بسیاری از کشورها دررقابتی نزدیک و فشرده ، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی اند .
کشور ما نیز با قدمت تاریخی چندین هزار ساله و منابع فراوان و غنی جذب گردش گر ، می تواند در این رقابت جهانی فعالانه شرکت کند و از این منبع سرشار ، سهمی شایسته و درخور داشته باشد .
البته پر واضح است که موفقیت در این عرصه و دست یابی به منافع مادی و غیر مادی حاصل از آن مستلزم درک پدیده گردش گری ، شناخت ابعاد و آثار آن و هم چنین آشنایی با مدیریت صحیح موسسات و دستگاه های متولی صنعت گردش گری است ؛مدیریتی که با جدیدترین دست آوردهای علمی هم آهنگ باشد . برنامه ریزی گردش گری ، به روش هایی که سیاست گذاران برای دست یابی به اهداف توسعه گردش گری انتخاب می کنند می گویند . برنامه ریزی می تواند سخت افزاری یا فیزیکی باشد و می تواند نرم افزاری یا سازمانی باشد . این کار می تواند در سطوح ملی ، منطقه ای و محلی انجام شود و شامل مراحل زیر است :
تحلیل تقاضا ، تحلیل در دست رس بودن و کیفیت دارایی های گردش گـری یا پیش بینی تقاضای گردش گر ، هزینه و بودجه بندی برنامه گردش گری ، مسائل توسعه منابع انسانی و بازاریابی .
مطالعه نقش برنامه ریزی در توسعه گردش گری در ایران به خصوص شهرستان دامغان می تواند دارای اهمیت زیادی باشد . تحقیق حاضر با عنوان توسعه گردش گری در شهر صددروازه با تاکید بر آثار تاریخی ، باستانی و فرهنگی در همین راستا تنظیم گردیده است و به امید این که نتایج آن مورد استفاده مسئولان و دست اندرکاران مسائل گردش گری قرار گیرد .

فصل اول:
کلیات تحقیق

بیان مسئله :
گردش گـری پدیده قـرن بیستـم است و نمی توان آن را نادیـده گـرفت : بلکه باید بـه عنـوان پدیـده ای کـه وجود دارد (خوب یا بد ) به آن نگریست . همه سـال ها میلیون ها نفر به سـفر می روند و کسـی نمی تواند آن ها را از سفر بازدارد ؛ آن ها خواهند آمد پس بگذارید از این حرکت به عنوان منبعی برای توسعه استفاده شود . (kuban,1978,p84)اهمیت گردش گری به عنوان پدیده ای نوین ، از ابعاد مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی قابل بحث و بررسی است . (Rojeck , 1997 , p12)
گردش گـری درعصر حاضر ، به عنوان صنعت بدون دود ، توان مندی ها و طرف داران بسـیاری دارد . رشد قابل توجه و چشم گیر گردش گری در 50 سال گذشته نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است . مطابق با برآورد سازمان جهانی گردش گری ، کل گردش گر دنیا در سال 1950 تقریباً 25 میلیون نفرودر سال 2000 حدود 70 میلیون نفر بوده که این رقم در سال 2020 به حدود یک میلیارد و 600 میلیون نفر خواهد رسید . این ارقام نشان دهنده رشد 7 درصدی در یک دوره پنجاه ساله است . (سازمان جهانی گردش گری ، 2005 ، ص20)
توسعه گردش گری ، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته ، عامل موثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش در آمد قشرهای مختلف ، کاهش بیکاری ورونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود . بررسی ها نشان می دهد که ارزهای به دست آمده از فعالیت های گردش گری ، در تنظیم تراز پرداخت های بسیاری در کشورها ، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته که معمولاً وابسته به یک محصول اند ، موثر واقع شده است . (سازمان جهانی گردش گری 2005 ، ص 19)
در گردش گری روندهای موثر زیادی وجود دارد که مقامات محلی باید از آن ها مطلع باشند . یک روند کلی این است که بیشتر گردش گران مایل به شرکت در فعالیت های تفریحی ، ورزشی و ماجراجویی ، شناخت تاریخ و فرهنگ و محیط زیست مناطق مورد اقامت خود هستند . جهان گردی ماجراجویانه و علاقه وافر به آن مانند دیگر اشکال خاص گردش گری مثلاً گردش گری مذهبی ، سلامت ، زادگاهی و فرهنگی به سرعت رو به رشد هستند . گردش گری بسیار مردمی شده است . بسیاری از گردش گران نسـبت به ملاحظات زیست محیطی ، حسـاس و دقیق بوده ، خواهان دیـدن محـل هایی هستند که به خوبـی در موردشان چاره اندیشـی شده و مشـکلات اجتمـاعی یا زیسـت محیـطی ایجـاد نمـی کنند . سفر تجاری و سفر برای حضور در گردهمایی ها و جلسات هم چنان روبه رشد است . (ضرغام بروجنی ، 1389 ، ص 16)
برای دست یابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردش گری در تمام سطوح ضروری است . تجربه بسیاری از مناطق جهان گردی در دراز مدت نشان داده است که روش برنامه ریزی شده برای توسعه جهان گردی می تواند بدون ایجاد مشکلاتی مهم فوایدی به همراه آورد و بازار جهان گردی رضایت بخشی را حفـظ کند . مکـان هایی که در آن گـردش گری ، بدون برنامـه ریزی توسـعه می یابد ، اغلب دچـار مشکلات اجتماعـی و محیطی می شوند . این مسائل برای سـاکنان زیـان آور و برای بسـیاری از جهان گردان ناخوشایند است و موجب ایجاد مشکلاتی در داد و ستد و کاهش منافع اقتصادی می شود . این مکان های جهان گردی غیر قابل کنترل نمی توانند به طور موثر با مناطق جهان گردی برنامه ریزی شده رقابت کنند . (ضرغام بروجنی ، 1389 ، ص 16)
جاذبه های شهری نقش مهم و محرک در پیداش گردش گری و توسعه آن ایفا می کنند . گردش گری به واسطه ماهیت خود فعالیت پیچیده و ترکیبی ، مستلزم مشارکت بخش های مختلف و متعدد جامعه است و به همان اندازه نیز اثرات گسترده ای در بر دارد . از همین رو ، گـردش گـری در هـر مرحـله و هر گام نیازمند برنامه ریزی وهم آهنگی و برای توسعه و مدیریت موفقیت آمیز آن برنامه ریزی در کلیه سطوح از اهمیت خاصی برخوردار است . شهر تاریخی دامغان ، با میراث فرهنگی ، هنری ، تاریخی و باستانی همانند مسجد تاریخانه ، پیر علمدار ، دریاچه چشمه علی ، خرابه های تپه حصار و . . . که دارای ارزش و شهرت فراوانی اند ، فرصت های بسیار مناسب برای جذب گردش گران از تمام منـاطق دنیا و ایـران داراست . امـا به رغم وجود جاذبه های گـردش گـری فـراوان و علیرغـم موقعیت مناسـب و مسـاعد جغـرافیایی وجـود بسـیاری از مـواهب طبیعی و فـرهنگی و انواع جاذبه های قابل عرضه به بازارهای جهان گردی بین المللی ، مسئله گردش گری در شهر دامغان جایگاه واقعی خود را نیافته است .
بـرنامه ریـزی توسـعه گـردش گـری در شـهر دامـغان بـاید بـه شـیوه ای نـظام یـافته انجـام گیـرد . بـا برنامه ریزی گردش گری با توجه به نقش برنامه ریزی توسعه گردش گری ، این پژوهش در صدد آن است تا به این سوال پاسخ دهد که برنامه ریزی چه تاثیری در توسعه گردش گری شهر دامغان دارد .

اهمیت و ضرورت تحقیق
اولین نوشته های مراجع گردش گری دردایره المعارف گردش گری و مسافرت ، بر ابعاد تاریخی این پدیده تمرکز داشته اند ،(bridges,1959,p25) با گذشت زمان ، معانی رایج و حرفه ای گردش گری تغییر یافته است . (جعفری ، 2000 ، ص17) در حالی که تعاریف اولیه عمدتاً بر گردش گری به عنوان یک مـولد اقتصـادی توجـه داشته باشند ، معـانی اخـیر مفهـومی کاملا وسـیع تر را پوشـش می دهند . دیدگاه های جدید احتمالاً ناشی از افزایش دانش بشر درباره ابعاد گردش گری است ، چون امروزه ثابت شده گردش گری پدیده ای چند وجهی وبسیارپیچیده است . ( Gunn , 2002 , p p 8-9)
جهان گردی فعالیت نسبتاً پیچیده ای است که چندین بخش جامعه و اقتصاد را در بر می گیرد . ایـن امـر ، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته و غیر منتظره ای شود . اکنون جهان گردی فعالیت نسبتاً جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود . برخی از دولت ها و اغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهان گردی به طور صحیح تجربه ای ندارند یا دارای تجربه کمی هستند . در کشورهایی که جهان گردی رونق زیادی ندارد برنامه ریزی ، می تواند رهنمون لازم را برای توسعه آن فراهم کند . (ضرغام بروجنی ، 1389 ، ص6)
به منظورحداکثر فراهم کردن منافع جهان گردی و جلوگیری و یا حداقل کاهش مشکلات و معایبی که ممکن است با توسعه جهان گردی ایجاد شود ، برنامه ریزی خوب و مدیریت متناسب جهان گردی یک ضرورت است .
به طور کلی برنامه ریزی برای توسعه جهان گردی به همان اندازه ضرورت دارد که برنامه ریزی برای هر نوع دیگر توسعه ، برای آن که موفق باشد و مشکلاتی را به وجود نیاورد واجب است .
اهداف بخش جهان گردی اگر به طور دقیقی تنظیم و برنامه ریزی شود و در طرح ها و برنامه های کلی توسعه دولت ها تلفیق شوند ، به طور موثری می تواند به نتیجه برسد .
در واقع بدون برنامه ریزی و اجرای قوانین و محدویت های لازم ، گردش گری می تواند به نحوی غیر عقلانی و مخرب ، توسعه یابد و به فساد یا نابودی همان چیزهایی منجر شود که بر آن ها پایه گرفته است . (طیب ، 1281 ، ص212)
اهداف تحقیق
این تحقیق شامل هدف کلی و اختصاصی است .
الف) هدف کلی این تحقیق شناسایی آثار تاریخی ، باستانی و فرهنگی به منظور برنامه ریزی توسعه گردش گری در شهر دامغان می باشد .
ب) اهداف اختصاصی : درراستای دست یابی به هدف کلی فوق اهداف اختصاصی زیر مد نظر قرار گیرد :
– بررسی نقش توان مندی های گردش گری شهر دامغان در توسعه گردش گری
– بررسی آثار تاریخی ، باستانی و فرهنگی شهر دامغان

فرضیه های تحقیق
1- بین برنامه ریزی و توسعه گردش گری در شهر دامغان رابطه معناداری وجود دارد .
2- بین آثارتاریخی ، فرهنگی و باستانی و توسعه گردش گری در شهر دامغان رابطه معناداری وجود دارد .
پیشینه تحقیق
1- محمد حسین احسانی (1374) توان شناسی جهان گردی استان سمنان ، پایان نامه کارشناسی ارشد– در این تحقیق به نقش برنامه ریزی در توسعه گردش گری در استان سمنان اشاره شده است .
2- فرشته جاسم نژاد (1384) پایان نامه کارشناسی ارشد – بررسی توان مندی های گردش گری شهر شوش و نقش آن در توسعه استان خوزستان – در این تحقیق به نقش توان مندی های گردش گری شهر شوش در توسعه استان خوزستان اشاره شده است .
3- پرستو کریم فر (1383) بررسی جاذبه های تفریحی و توریستی شهرستان سمنان با تاکید بر ناحیه مهدیشهر و شهمیرزاد (به منظور تقویت بخش گردش گری محلی و ملی )
4- بهبود دهستانی (1383) ، برنامه ریزی کالبدی گردش گری (مطالعه موردی شهرستان آستارا) ، در این پژوهش براساس وضعیت منطقه مورد مطالعه از نظر عناصر مختلف و فرصت های موجود در مبدأ مورد مطالعه قرار گرفت و وضع موجود توصیف شد . طی آن مشکلات گردش گری منطقه مورد مطالعه قرار گرفت .
4- مسـعود معصـومی (1379) ، برنـامه ریـزی اسـتراتـژیک توسعه گردش گری منطقه ای ، نمونه موردی استان همدان ، دراین رساله ابتدا به شناخت ابعاد محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی فعالیت گردش گری و ارتباط بین ابعاد و پی آمدهای بالقوه و بالفعل مربوط به هر بعد پرداخته شده است . با کنار هم گذاشتن مشخصات هر بعد ماهیت گردش گری روشن و به زبان برنامه ریزی بیان گردیده است .

روش تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است . توصیفی است چون به توصیف ویژگی های جامعه آماری تحقیق می پردازد و تحلیلی است چون به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق با هم دیگر به ویژه با متغیر وابسته به تحقیق می پردازد . هم چنین ازروش اسنادی و کتابخانه ای نیز استفاده شده است . برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر مصاحبه با صاحب نظران ، از پرسش نامه به عنوان ابزار اصلی تحقیق استفاده شده است و به همین منظور روش این تحقیق پیمایشی است .
وسیله اصلی مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسش نامه است که به منظور دست یابی به اطلاعات مورد نیاز آزمون فرضیات و تحقق اهداف مورد نظرمی باشد .

جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق دانش جویان ، اساتید و صاحب نظران رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گـری و مسئولین سـازمان میراث فرهنگی و گردش گری ، محیط زیست و منابع طبیعی و . . . شهرستان دامغان می باشند .

روش جمع آوری اطلاعات
برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از شیوه های مختلفی استفاده گردیده :
مطالعات کتاب خانه ای :به منظور بررسی تحقیقات انجام شده ازکتب موجود ، اسناد و مدارک موجوددردانشگاه آزاد ، دانشگاه تهران و . . . استفاده شده است . از طرفی به منظور دست یابی به یافته ها و مطالعات پیشین در ارتباط با موضوع تحقیق از مجله های معتبر پژوهشی و نیز سایت های مرتبط استفاده گردیده است .
مصاحبه : در ایـن تحقیق برای دسـت یابی به اطلاعات مورد نیاز و موثـق در ارتباط بـا موضـوع و هم چنین برای تدوین پرسش نامه با افراد ذی ربط ، مصاحبه حضوری انجام گردید . در مجموع جمع آوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش مطالعه کتاب خانه ای ، با استفاده از کتاب های تخصصی ، پایان نـامه ها ، مقالات علمی و بازدیـد از سـایت های و پایگاه های اطلاع رسـانی استفاده شـد . در بخش میدانی نیز به منظور کسب داده های مورد نیاز پرسش نـامه ها طـراحی شده از طـریق مصـاحبه حضوری تکمیل گردید .
محدودیت ها وتنگناهای تحقیق
از اهم محدویت های تحقیق حاضر می توان به موارد زیر اشاره کرد :
– عدم وجود آمار واطلاعات کافی
– عدم هم کاری مسئولان مربوطه
– هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق
– عدم هم کاری مردم در پاسخ دادن به پرسش نامه ها
– جدید بودن موضوع و نبود پیشینه تحقیق در این زمینه

فصل دوم:
مبانی نظری تحقیق

1- گردش گری
گردش گری پدیده قرن بیستم است و نمی توان آن را نادیده گرفت ؛ بلکه باید به عنوان پدیده ای که وجـود دارد (خوب یـابد) ، به آن نگـریست . همه سـالـه ، میلیـون ها نفـر بـه سـفر مـی رونـد و کسـی نمی تواند آن ها را ازسفر بازدارد ؛ آن ها خواهند آمد ، پس بگذارید از این حرکت به عنوان منبعی برای توسعه استفاده شود . (kuban,1978,p84)
بورکارت و مدلیک (1981) گردش گری را سفری موقتی و کوتاه معرفی می کنند که در آن گردش گر برای سیر و سیاحت به منطقه ای خارج از محل سکونت و کار خود می رود .
در تعریفی دیگر ، گردش گری به جابه جایی موقت مردم به مکانی خارج از محل زندگی و کار معمولی شان اطلاق شده است ، به طوری که مسافران در مدت اقامت در مقصد ، فعالیت هایی انجام می دهند و برای رفع نیازهای آن ها تسهیلات ویژه ای فراهم می شود . (Mathieson , 1982 , p 2)
رشد روزافزون و شتابنده صنعت گردش گری موجب شده که بسیاری ازصاحب نظران ، قرن بیستم را قرن گردش گری بنامند . به نظر متولیان امور گردش گری ، در پایان قرن بیست و یکم انقلابی در گردش گری رخ می دهد ؛ انقلابی که امواج آن در اقصی نقاط جهان اثرگذار خواهد بود . (سازمان جهانی گردش گری ، 1996 ، ص 9)

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید